en sv

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTER

Rapporterna innehåller information om New Nordics bolagsstyrning och internkontroll.

Styrelsen för New Nordic Healthbrands AB (publ) organisationsnummer 556698-0453, kommer med början efter räkenskapsåret 2020 att utarbeta en lagstadgad bolagsstyrningsrapport i enlighet med kapitel 6, 6 § – 9 § i lagen om årsredovisning (1995:1554) som granskas av bolagets revisor. Dessutom tillämpar New Nordic Healthbrands AB svensk lag för bolagsstyrning i enlighet med den reviderade kod som trädde i kraft den 1 december 2016. Eftersom lagstiftningen och koden delvis överlappar varandra lämnar New Nordic Healthbrands AB en årlig bolagsstyrningsrapport, som tar hänsyn till årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning. Företaget följer koden i alla väsentliga avseenden. I tre avseenden (varav en återfinns i avsnittet om valberedning, en i avsnittet om revisionskommittén och en i avsnittet om incitamentsprogram) ges en förklaring till avvikelser. Rapporten innehåller också en redogörelse för valberedningens arbete inför bolagsstämman.

Bolagsstyrningsrapporten kan laddas ner här:

Bolagsstyringsrapport 2020 ej granskad av boklakets revisorer