en sv

Styrelse

Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Bolagsordningen i New Nordic Healthbrands AB (publ) fastställer att styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Den 31 december 2019 består styrelsen av 4 ledamöter.

Styrning, ledning och kontroll fördelas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen ska minst en gång om året granska relevansen och lämpligheten i sin arbetsordning, instruktion till verkställande direktören och rapporteringsinstruktionen.

 

Nuvarande styrelseledamöter:

MARINUS BLÅBJERG SØRENSEN (FÖDD 1951)

Ordförande sedan 2006. Marinus Blåbjerg Sørensen är grundare och huvudägare till New Nordic. Innan dess var Marinus Blåbjerg Sørensen VD för Danish Natural Foods A / s. Före det var Sørensen områdeschef på Farma Foods A/s. Marinus Blåbjerg Sørensen är också ordförande och ägare till Fjord Capital A/s och Blåbjerg-Het ApS.

KARL KRISTIAN BERGMAN JENSEN (FÖDD 1962)

Styrelseledamot sedan 2006 och VD för New Nordic Healthbrands AB. Karl Kristian Bergman Jensen är grundare av och huvudägare i New Nordic sedan 1990. Tidigare var Karl Kristian Bergman Jensen internationell marknadschef och direktör för Chartex International PLC i England, numera känt som Female Health Company, USA. Innan dess var Jensen internationell marknadschef på Farma Food A / S. Jensen är också ordförande i Vaccinium Holdings ApS, Danmark och Ripamonti Finanz AG, Schweiz. Dessutom är han initiativtagare och fondförvaltare för den globala investeringsfonden Verbier Fund® Health & Beauty Brands SICAV PLC, Malta.

LENNART SJÖLUND (FÖDD 1949)

Styrelseledamot sedan 2012. Utöver utnämningen till styrelseledamot i New Nordic är Anders Sjölund en företagare inom medicinteknikbranschen samt styrelseledamot i Lagercrantz Group AB, Östanbäck Timmerhus AB, Zarismo AB, QuickCool ErySave AB, EL Invest AB, Kinna EL och Tele AB. Fässbergs EL AB och Parkallen Invest. Lennart Sjölund har tidigare varit VD för Jolife och Jostra AB och vice VD för Åkerlund & Rausing.

KIRSTEN ÆGIDIUS

Ledningsgruppens affärsadress är New Nordic, Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö

Läs mer om styrelseledamöterna:
Marinus Blåbjerg Sørensen
Karl Kristian Bergman Jensen
Lennart Sjölund
Kirsten Ægidius

 

Styrelsemöten

Under räkenskapsåret har New Nordic normalt sju ordinarie styrelsemöten, varav ett är det konstituerande styrelsemötet. Extra styrelsemöten hålls vid behov. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter valda av bolagsstämman. Tre ledamöter i styrelsen är män och en kvinna, två av de fyra är anställda av bolaget. Tre av de fyra är aktieägare.

Styrelsemötena inleds med en genomgång och diskussion av bolagets konsoliderade finansiella situation, med kostnader och försäljning som huvudfokus plus den finansiella situationen och bidraget från försäljnings- och marknadsföringsföretagen i varje land. Styrelsen går igenom de olika finansiella rapporterna och årsredovisningen och kontrollerar dessa innan de offentliggörs. Vid styrelsemötena behandlas också frågor som övergripande strategi, expansion och utdelningspolicy.

VD är styrelseledamot och deltar i alla styrelsemöten. Han rapporterar om det operativa arbetet inom koncernen och ser till att styrelsen får relevant och objektiv information om vilka beslut som ska fattas. Verkställande direktören deltar inte i styrelsemötena under tider då frågor som rör utdelning och revisionsutskott diskuteras.

Närvaron vid styrelsemötena är mycket god och ledamöterna deltar i alla diskussioner. Redovisningsfrågor behandlas i detalj i revisionsutskottet och rapporteras tillbaka till styrelsen.

Styrelsens principer enligt den svenska uppförandekoden:

1. Styrelsens huvuduppgifter är

att fastställa företagets övergripande operativa mål och strategi,
utse, utvärdera och vid behov frångå verkställande direktören och
fastställa lämpliga riktlinjer för företagets agerande i samhället. i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga
och säkerställa att det finns ett lämpligt system för uppföljning och kontroll av företagets verksamhet och de risker för företaget som är förknippade med dess verksamhet,
säkerställa att det finns en tillfredsställande process för att övervaka företagets efterlevnad av lagar och andra bestämmelser som är relevanta för företagets verksamhet, liksom tillämpningen av interna riktlinjer, och
säkerställa att företagets externa kommunikation kännetecknas av öppenhet, och att den är korrekt, tillförlitlig och relevant.

2. Styrelsen ska godkänna alla väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför bolaget.

Styrelsens storlek och sammansättning

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som gör det möjligt för styrelsen att hantera företagets angelägenheter effektivt och med integritet.

1. Styrelsen skall ha en sammansättning som är anpassad till bolagets verksamhet, utvecklingsfas och andra relevanta omständigheter. De av bolagsstämman valda styrelseledamöterna är kollektivt valda för att visa mångfald och bredd i kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund. Bolaget ska sträva efter könsbalans i styrelsen.

2. Suppleanter för styrelseledamöter valda av bolagsstämman skall inte utses.

3. Högst en vald styrelseledamot får vara medlem i bolagets eller dotterbolagets ledning.

4. Majoriteten av de ledamöter som väljs av bolagsstämman skall vara oberoende av bolaget och bolagsledningen. En direktörs oberoende skall bestämmas genom en allmän bedömning av alla faktorer som kan ge anledning att ifrågasätta individens oberoende och integritet i fråga om företaget eller dess verkställande ledning. Faktorer som bör övervägas är:

Om individen är verkställande direktör eller har varit verkställande direktör för företaget eller ett närstående bolag under de senaste fem åren,
huruvida individen är anställd eller har varit anställd av företaget eller ett närstående bolag under de senaste tre åren, oavsett om individen erhåller en icke obetydlig ersättning för rådgivning eller andra tjänster som ligger utanför styrelsens ansvarsområde från bolaget, ett närstående företag eller en person i företagets ledning, oavsett om individen under det senaste året har eller har haft en betydande affärsrelation eller andra betydande ekonomiska förbindelser med företaget eller ett närstående företag som kund, leverantör eller partner, antingen enskilt eller som medlem i företagsledningen, styrelseledamot eller huvudägare i ett företag med sådan affärsförbindelse med bolaget.
vare sig individen under de senaste tre åren är eller har varit delägare i eller som anställd deltagit i en revision av företaget som utförts av företagets eller ett närstående bolags nuvarande eller senare revisor,
om personen är medlem i företagsledningen i ett annat företag, om en styrelseledamot i det företaget är medlem i bolagets ledning, eller
om individen har ett nära familjeförhållande med en person i den verkställande ledningen eller med en annan person som nämns i punkterna ovan om personens direkta eller indirekta verksamhet med företaget är av sådan omfattning eller betydelse att det motiverar åsikten att styrelseledamoten inte skall betraktas som oberoende.

Ett närstående bolag definieras i detta sammanhang som ett annat bolag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna, ägarandelen eller rösterna. eller en finansiell andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av aktierna, ägarandelen eller rösterna i ett annat bolag skall det indirekt anses inneha det senare bolagets ägarandel i andra bolag.

5. Minst två av de ledamöter i styrelsen som är oberoende av bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
För att fastställa en styrelseledamots oberoende och integritet, skall omfattningen av medlemmens direkta och indirekta förbindelser med större aktieägare beaktas. 7 En styrelseledamot som är anställd av eller är styrelseledamot i ett bolag som är en större aktieägare skall inte betraktas som oberoende.
I detta sammanhang definieras en större aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar minst tio procent av aktierna eller rösterna i bolaget. Om ett bolag äger mer än 50 procent av aktierna, ägarandelen eller rösterna i ett annat bolag, anses det förstnämnda ha indirekt kontroll över det senare bolagets ägande i andra bolag.

6. Nominerade personer till befattningar i styrelsen skall ge valberedningen tillräcklig information för att möjliggöra en bedömning av kandidatens oberoende enligt definitionen i punkt 4 och 5.

7. Ledamöterna i styrelsen skall utses för en period som inte sträcker sig längre än till slutet av nästa bolagsstämma.

Direktörernas uppgift

Direktörerna ska ägna den tid och omsorg som krävs och se till att de har den kompetens som krävs för att effektivt skydda och främja företagets och dess ägares intressen. Varje styrelseledamot skall agera oberoende och med integritet i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

1. Varje direktör skall bilda sig en oberoende uppfattning om varje ärende som styrelsen överväger och begära all information som han eller hon anser nödvändig för att styrelsen skall fatta välgrundade beslut.

2. Varje styrelseledamot skall fortlöpande förvärva de kunskaper om bolagets verksamhet, organisation, marknader etc. som är nödvändiga för att utföra uppdraget.

Styrelsens ordförande

1. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordföranden avstår från befattningen under mandatperioden ska styrelsen välja en ordförande bland sina ledamöter att tjänstgöra tills en ny ordförande har valts av bolagsstämman.

2. Om styrelsens ordförande är anställd i bolaget eller har uppdrag som tilldelats av bolaget utöver sitt ansvar som ordförande, skall arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen mellan ordföranden och verkställande direktören tydligt anges i styrelsens arbetsordning och dess instruktion till verkställande direktören.

3. Ordföranden ska se till att styrelsens arbete utförs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Ordföranden skall

särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens verksamhet, så att nya styrelseledamöter får nödvändig introduktionsutbildning, utöver all annan utbildning som ordföranden och ledamoten kommer överens om är det lämpligt att se till att styrelsen regelbundet uppdaterar och utvecklar sin kunskap om bolaget
och ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och meddelar aktieägarnas synpunkter till styrelsen
se till att styrelsen får tillräcklig information och dokumentation för att den skall kunna utföra sitt arbete i samråd med verkställande direktören
och utarbeta förslag till dagordning för styrelsens sammanträden
för att kontrollera att styrelsens beslut genomförs, och • säkerställa att styrelsens arbete utvärderas årligen

 

Styrelseförfaranden

1. Styrelsen ska minst en gång om året granska relevansen och lämpligheten i sin arbetsordning, instruktion till verkställande direktören och rapporteringsinstruktionen.

2. Om styrelsen inrättar särskilda kommittéer för att förbereda sina beslut i särskilda frågor skall dess arbetsordning ange de uppgifter och beslutsbefogenheter som styrelsen har delegerat till dessa kommittéer och hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskotten skall protokollföra sina möten och protokollen skall göras tillgängliga för styrelsen.

Ett revisionsutskott skall bestå av minst tre ledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende av bolaget och dess verkställande ledning. Minst en av de utskottsmedlemmar som är oberoende av bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende av bolagets större aktieägare.

3. Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll.

Styrelsen ska se till att bolaget har formaliserat rutiner för att säkerställa att godkända principer för finansiell rapportering och intern kontroll tillämpas och att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med lagstiftning, tillämpliga redovisningsstandarder och andra krav för börsnoterade företag.

För företag som inte har en separat internrevisionsfunktion ska styrelsen utvärdera behovet av en sådan funktion årligen och förklara sitt beslut i sin rapport om interna kontroller i bolagets bolagsstyrningsrapport.

4. Beskrivningen av bolagets interna kontroller som ingår i bolagsstyrningsrapporten ska också omfatta styrelsens åtgärder för att övervaka att de interna kontrollerna i samband med finansiella rapporter och rapportering till styrelsen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

5. Styrelsen skall minst en gång om året sammanträda med bolagets lagstadgade revisor utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av den verkställande ledningen är närvarande.

6. Styrelsen ska se till att bolagets halvårsrapport granskas av den lagstadgade revisorn.

 

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande direktörens prestationer och för en kontinuerlig utveckling av arbetet.

1. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete med hjälp av en systematisk och strukturerad process i syfte att utveckla styrelsens arbetsmetoder och effektivitet. Resultatet av denna utvärdering ska rapporteras till valberedningen.

I bolagsstyrningsrapporten anges hur styrelsens utvärdering har genomförts och rapporterats.

2. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera VD:ns arbete. Styrelsen ska granska denna fråga formellt minst en gång om året och ingen medlem av den verkställande ledningen ska närvara under denna formella utvärderingsprocess.

Ersättning till styrelse och ledning

Bolaget ska ha formella och öppet angivna processer för beslut om ersättning till styrelseledamöter och verkställande ledning.

Ersättning och andra anställningsvillkor för styrelseledamöterna och den verkställande ledningen skall utformas så att bolaget får tillgång till den kompetens som krävs till en kostnad som är lämplig för företaget och att de har de avsedda effekterna för företagets verksamhet.

1. Styrelsen skall inrätta en ersättningskommitté vars huvuduppgifterna är att

förbereda styrelsens beslut om principer för ersättning, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och avslutade under året för bolagsledningen,
och övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till styrelse och ledning som bolagsstämman enligt lag är skyldigt att fastställa 13 samt de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget.

2. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningskommittén. De övriga av bolagsstämman valda ledamöterna i kommittén skall vara oberoende av bolaget och dess verkställande ledning.

Om styrelsen anser att det är lämpligare kan hela styrelsen utföra ersättningskommitténs uppgifter, förutsatt att ingen styrelseledamot som också är medlem i den verkställande ledningen deltar i detta arbete.

3. Om ersättningskommittén eller styrelsen använder sig av en extern konsult är det för att säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt avseende andra uppdrag som denna konsult kan ha för företaget eller dess ledning.

4. Rörlig ersättning ska kopplas till förutbestämda och mätbara resultatkriterier som syftar till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

5. Rörlig ersättning som betalas kontant skall vara föremål för förutbestämda gränser för det totala utfallet.

6. Bolagsstämman skall besluta om alla aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för den verkställande ledningen. Beslutet vid bolagsstämman är att inkludera alla de huvudsakliga villkoren i ordningen.

7. Incitamentsprogram avseende aktier och aktiekurs skall utformas i syfte att uppnå en ökad anpassning mellan den deltagande individens och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden eller perioden från det att ett avtal om förvärv av aktier börjar gälla skall vara minst tre år.

Program som innebär förvärv av aktier skall utformas så att ett personligt innehav av aktier i bolaget främjas.

Program som är avsedda för styrelseledamöter skall utformas av företagets ägare och främja långsiktigt ägande av aktier.

8. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får tillsammans inte överstiga ett belopp som motsvarar individens fasta lön under två år.

Information om bolagsstyrning

Styrelsen ska årligen informera aktieägarna och kapitalmarknaden om bolagsstyrningsfunktioner i bolaget och hur bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Denna information ska offentliggöras i en rapport om företagsstyrning20 och på bolagets webbplats. Rapporten om bolagsstyrning bör inriktas på företagsspecifika villkor och behöver inte dubblera innehållet i befintlig lagstiftning eller annan lagstiftning.

1. I sin bolagsstyrningsrapport ska företaget tydligt ange

vilka regler företaget inte har följt,
förklara skälen för varje fall av bristande efterlevnad
beskriva den lösning som företaget har antagit i stället.

2. Utöver de punkter som föreskrivs i lagstiftningen ska följande information ingå i bolagsstyrningsrapporten om den inte presenteras i årsredovisningen:

sammansättningen av bolagets valberedning. Om någon ledamot av kommittén har utsetts av en viss ägare skall även denna ägares namn anges,
de uppgifter om varje styrelseledamot som krävs enligt tredje stycket i regel 2.6.
arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och hur arbetet i styrelsen utfördes under det senaste räkenskapsåret, inklusive antalet styrelsemöten och varje medlems närvaro vid styrelsemöten,
sammansättning, uppgifter och beslutanderätt för alla styrelsekommittéer, och varje medlems närvaro vid respektive kommittés möten,
hur styrelsens utvärdering utförs och rapporteras,
en beskrivning av interna kontroller i enlighet med punkt 3 i regel 7.3 och med regel 7.4, • för verkställande direktören:
– födelseår, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet

– betydande yrkesmässiga åtaganden utanför företaget, och

– innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget eller liknande innehav av närstående fysiska eller juridiska personer samt betydande aktieinnehav och partnerskap i företag med vilka bolaget har viktiga affärsförbindelser, och

varje överträdelse av de börsregler som gäller för bolaget, eller varje överträdelse av god praxis på värdepappersmarknaden som rapporterats av den berörda börsens disciplinära kommitté eller Aktiemarknadsnämnden under det senaste räkenskapsåret.

10.3 Företaget ska på sin webbplats ha ett avsnitt för bolagsstyrningsfrågor, där företagets tre senaste bolagsstyrningsrapporter ska publiceras, tillsammans med den del av revisionsrapporten som behandlar bolagsstyrningsrapporten eller revisorns skriftliga uttalande om bolagsstyrningsrapporten.

Avsnittet om företagsstyrning på webbplatsen ska innehålla företagets aktuella bolagsordning, tillsammans med annan information som krävs enligt koden.24 det ska också innehålla aktuell information om:

styrelseledamöter, verkställande direktör och lagstadgad revisor samt
en beskrivning av bolagets system med rörlig ersättning till styrelse och ledning samt av varje utestående aktie- och aktieprisrelaterat incitamentsprogram.
Styrelsen skall också offentliggöra resultaten av den utvärdering som krävs enligt punkterna 2 och 3 i regel 9.1 i avsnittet om bolagsstyrning på bolagets webbplats senast tre veckor före bolagsstämman.