en sv

NEW NORDICS SKATTEPOLICY

TOTAL SKATTENIVÅ FÖR NEW NORDIC-KONCERNEN

New Nordic Healthbrands AB är ett svenskt företag noterat på den svenska börsen, First North Growth Market (Nasdaq Stockholm). New Nordic planerar att tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU när bolaget förhoppningsvis kommer att bli noterat på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm).

New Nordic-koncernens totala skattesats är ett resultat av de redovisade vinsterna från de olika dotterbolagen i New Nordic och de effektiva bolagsskattesatserna i varje land, vilka varierar från land till land. New Nordic har som mål att betala rätt skattebelopp i rätt land.

Den totala skattesatsen i New Nordic ligger runt den svenska bolagsskattesatsen, som för närvarande är 22 procent. För detaljerad information om New Nordics skattesats hänvisas till årsredovisningen.

NEW NORDICS MODELL FÖR INTERNPRISSÄTTNING I LINJE MED DE INTERNATIONELLA RIKTLINJERNA FÖR INTERNPRISSÄTTNING

Det allmänna underliggande målet är att vinsterna ska beskattas när värdet skapas i enlighet med OECD:s och FN:s riktlinjer för internprissättning. New Nordic analyserar, utvärderar och vid behov reviderar årligen internprisuppgifter, t.ex. riktmärken, i samarbete med externa experter på internprissättning.

New Nordic arbetar med en enkel men väl integrerad affärsmodell där forskning, innovation, produktutveckling, sortimentplanering, prissättning och internationella marknadsföringsfunktioner hanteras i moderföretaget New Nordic HealthBRANDS AB, Sverige. Eftersom till exempel New Nordics egen forsknings- och innovationsfunktion, produktformulering och förpackningsdesign samt sortimentfunktion skapar produktsortimentet centralt i Sverige, tilldelas Sverige värdet för dessa funktioner.

Inköps- och försörjningsfunktionen finns i Danmark och fungerar som koncernens centrala anskaffnings- och inköpsagentfunktion. Eftersom Danmark under många år har hanterat koncernens upphandlingar är det naturligt att fortsätta att använda och ytterligare stärka Danmark som det centrala navet för alla New Nordics upphandlingar till representativa kontor över hela världen.

Tillsammans med externa rådgivare har New Nordic analyserat var huvudvärdet skapas inom koncernen. I New Nordics fall är det skapade värdet uppdelat på a) de centrala funktionerna i Sverige, b) anskaffnings- och inköpsagentfunktionen i Danmark och c) i försäljningsländerna. Analysen visar att större delen av koncernens värde skapas i Sverige och därför bör beskattas där. Ovanstående utgör grunden för New Nordics modell för internprissättning för alla transaktioner mellan företag.

New Nordics modell för internprissättning ligger i linje med de internationella riktlinjerna för internprissättning. New Nordic följer också de lokala bestämmelserna i det land där det berörda dotterbolaget är beläget när priserna på dess transaktioner mellan företag fastställs. New Nordic genomför sina transaktioner mellan företag på armlängds avstånd och har infört prisdokumentation för överföring för att stödja de tillämpade metoderna för internprissättning.

New Nordic tillämpar armslängdsprincipen för att säkerställa att parter i koncerninterna transaktioner får skälig ersättning, att internprissättningsmetoderna tillämpas konsekvent, att redovisningsskyldighet och insyn i transaktionerna säkerställs och att resultatstyrningen förbättras.

Dokumentation om internprissättning: New Nordic upprättar dokumentation om internprissättning för sina olika transaktioner mellan företag för att uppfylla de lokala kraven på internprissättning i de länder där dotterbolagen är belägna.

Styrning: VD:n och ekonomichefen och dennes avdelning på New Nordic har ensamt ansvar för att initiera och dokumentera policyer och riktlinjer för specifika skattefrågor i koncernen. Denna skattepolitik har diskuterats och godkänts av styrelsen.

SKATTERISKER OCH EXTERNA RÅDGIVARE

New Nordics strategi är att alltid ha en konservativ ställning när det gäller att hantera skattefrågor. Skattemässiga situationer uppstår i ett ämne, t.ex. driftsintäkter och affärsverksamhet i en jurisdiktion. Inom New Nordic kan skatteexponeringar och skatterisker uppstå av flera skäl. Vanligtvis är det mycket mer sannolikt att skatterisker uppstår i gränsöverskridande situationer med tanke på de många skattejurisdiktionerna och tolkningsskillnaderna mellan olika skattemyndigheter. Förutom hanteringen av den årliga policyen för internpriser och riktmärken som hanteras av externa experter på internprissättning kan andra skattefrågor i de flesta fall hanteras internt av New Nordics egen finansavdelning som också hanterar skatt i samarbete med tredje parts nationella finansiella företag och skatterådgivare. I specifika lokala regelsituationer används externa skatterådgivare.

 

TRANSPARENT DIALOG MED SKATTEMYNDIGHETER

New Nordic betalar sina skatter vid lämpliga tidpunkter och tillhandahåller all relevant information som begärs av den behöriga skattemyndigheten utan dröjsmål för att korrekt kunna fastställa företagets skatteskyldigheter.
New Nordic strävar efter goda yrkesmässiga och öppna relationer med skattemyndigheterna. New Nordic följer lokala regler och bestämmelser om krav på dokumentationsbevarande. New Nordic dokumenterar därför alltid sin kommunikation med skattemyndigheterna, som förvaras i ett separat arkiv i bolagets huvudfil.
Som ett minimum bör varje skatteutbetalande enhet inom New Nordic-koncernen dokumentera och behålla all information som krävs för att fastställa beskattningsunderlaget och den därmed sammanhängande beskattningen, såsom redovisningsarbetsböcker och blad, filer och annan dokumentation.

 

NEW NORDIC BIDRAR GENOM ATT SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN OCH GENOM ATT BETALA DIREKTA OCH INDIREKTA SKATTER OCH ANDRA AVGIFTER I PRODUKTIONSLÄNDERNA

NEW NORDIC äger inga fabriker, istället köper man sina produkter från oberoende leverantörer i produktionsländer, främst i Skandinavien, men även i Asien och USA. Eftersom New Nordic köper stora volymer växtbaserade råvaror, förpackningsmaterial och tillverkningstjänster och andra relaterade produkter i dessa länder och i hela världen bidrar New Nordic genom att skapa arbetstillfällen för många människor i flera länder. I alla länder där New Nordic har marknadsförings- och servicebolag köper New Nordic stora mängder media, lagerhållning och distribution, vilket också skapar nya arbetstillfällen och affärer. I produktionsländerna genereras andra skatteintäkter än bolagsskatt. Anställda hos New Nordic på de lokala representationskontoren betalar inkomstskatt och sociala avgifter. New Nordic bidrar också med andra avgifter som tullar och miljöavgifter i de länder där dessa är tillämpliga.

 

DEFINITIONER:

Armlängds princip: Enligt armlängdsprincipen ska företag inom en multinationell grupp agera som om de är oberoende av varandra, dvs. ”på armlängds avstånd”. Den internationella standard som OECD-länderna har enats om bör användas för att fastställa överföringspriser för skatteändamål. Det anges i artikel 9 i OECD:s modellskattekonvention på följande sätt: när ”villkor ställs eller införs mellan de två företagen i deras kommersiella eller finansiella förbindelser, som skiljer sig från dem som skulle göras mellan oberoende företag, ska eventuella vinster som skulle, men på dessa villkor ett av företagen fått, men på grund av dessa villkor inte upplupit så, ingå i företagets vinst och beskattas i enlighet med detta”.

Fakta om OECD: OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) uppgift är att främja en politik som förbättrar människors ekonomiska och sociala välbefinnande i hela världen. OECD är ett forum där regeringarna kan samarbeta för att utbyta erfarenheter och söka lösningar på gemensamma problem. OECD samarbetar med regeringarna för att förstå vad som driver på ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar. OECD mäter produktivitet och globala flöden av handel och investeringar samt analyserar och jämför data för att förutsäga framtida trender. OECD fastställer internationella normer för en rad olika saker, från jordbruk och beskattning till kemikaliesäkerhet.

OECD:s riktlinjer för internprissättning syftar till att ge varje land en skälig andel av ett företags vinst enligt armlängdsstandarden och till att skydda företag från dubbelbeskattning. Enligt OECD:s riktlinjer bör företag inom en multinationell grupp agera som om de är oberoende av varandra.

OECD granskar för närvarande en del av sina riktlinjer för internprissättning inom ramen för G20-projektet ”baserosion och vinstförskjutning”. Till exempel har nya riktlinjer publicerats om dokumentation om internprissättning, inklusive nya och mer detaljerade dokumentationskrav.

Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce) (ICC) har arbetat hårt i nära samarbete med organisationer som OECD och FN för att se till att reglerna för internprissättning är så rättvisa som möjligt och att inga enskilda länder försöker kringgå de riktlinjer som utarbetats inom ramen för OECD genom lokal lagstiftning. Frågan om när en skattepliktig verksamhet uppstår (fast affärsplats) har också noggrant undersökts och klargjorts under ett antal år. Den nuvarande metoden erkänns och godtas av de flesta länder och lagstiftare världen över.

Förenta Nationerna (FN): FN:s praktiska handbok om internprissättning för utvecklingsländer är ett svar på behovet, som ofta uttrycks av utvecklingsländerna, av tydligare vägledning om de politiska och administrativa aspekterna av tillämpningen av prisanalys vid internprissättning av vissa av de multinationella företagens transaktioner, i synnerhet. Sådana riktlinjer bör inte bara hjälpa beslutsfattare och administratörer att hantera komplicerade frågor om internprissättning, utan också hjälpa skattebetalarna i deras kontakter med skatteförvaltningarna.