en sv

Riskhantering

Vissa risker kan bero på händelser i omvärlden och påverka en viss sektor eller marknad, medan andra är knutna till koncernens egen verksamhet.
New Nordic-koncernen genomför regelbunden riskanalys för både operativa och finansiella risker. Operativa risker är främst förknippade med verksamheten och de externa risker som koncernen påverkas av. Vissa kan hanteras genom interna procedurer och i vissa fall kan koncernen påverka sannolikheten för att en riskrelaterad händelse inträffar. Andra risker avgörs i större utsträckning av externa faktorer. Om en riskrelaterad händelse ligger utanför företagets kontroll syftar arbetet till att mildra konsekvenserna.

Det finns risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar New Nordic-koncernen och som är kopplade till branschförändringar, väderförhållanden, makroekonomi och geopolitiska händelser, hållbarhetsfrågor, utländska valutor, skatter och olika förordningar men också i samband med expansion på nya marknader, lansering av nya koncept och hur varumärket hanteras. En beskrivning av New Nordic-koncernens operativa och finansiella risker ges i årsredovisningen för 2019.

New Nordic-koncernens syn på riskhantering och intern kontroll kommer att beskrivas mer ingående i rapporten om bolagsstyrning i framtiden. I beskrivningen ingår den nya nordiska riskramen för koncernen, bland annat kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakningsverksamhet.