en sv

RISKHANTERING:

New Nordic är ett företag som är verksamt på ett internationellt plan i en ständigt föränderlig värld, på mycket dynamiska hälso- och skönhetsmarknader med hög tillväxt. För att säkerställa en hållbar utveckling och uppnå sina mål strävar New Nordic efter att förutse och hantera de risker som företaget exponeras för inom dess olika verksamhetsområden. Riskhantering består av att identifiera, bedöma och kontrollera risker som kan påverka företagets operativa verksamhet. På New Nordic är det underförstått att dålig riskhantering kan leda till en försämrad verksamhet.

New Nordics försäljning förväntas växa, och bolaget uppnår ingen tillväxt utan att ta nya risker. Nya aktiviteter av något slag innebär ökade risker, och dessa risker måste hanteras ad hoc på högsta nivå i organisationen, det vill säga i styrelsen och den verkställande ledningen.

New Nordics interna kontrollrutiner, planering och rapportering är de grundläggande verktygen för den interna riskhanteringen. Den interna kontrollen och riskhanteringen hanteras löpande av den verkställande ledningen och ledningsgruppen. Det finns andra risk- och möjlighetsfaktorer som uppstår i den föränderliga miljö där New Nordic verkar. De externa riskfaktorerna hanteras också löpande. Sådana risker kan inträffa plötsligt, eller så utvecklas de långsamt utan att någon märker av dem. Covid-19 är ett bra exempel på en stor förändring av externa faktorer.

Förändringar i konsumentbeteende så som ökad preferens för veganska produkter och hållbara varumärken är andra exempel. Ändringar i importbeskattning, lagstadgade krav, marknadsföringslagar o.s.v. är ytterligare exempel. Dessa alltmer dynamiska riskfaktorer blir en större och större del av det dagliga arbetet.

För de risker som identifierats och listats nedan gör New Nordic sitt bästa för att hantera dem, och många medarbetare är involverade i denna process. New Nordics medarbetare uppmanas att vara uppmärksamma på och upptäcka dessa risker när de uppstår, samt vidta åtgärder för att  omedelbart hantera dem och undvika att de eskalerar till större risker och problem. Målet med riskhantering är att identifiera, bedöma, prioritera och hantera risker tillsammans med alla berörda och hålla riskanalysen uppdaterad. Syftet är att främja optimal användning av resurser för att minimera och kontrollera effekterna av negativa händelser och maximera förverkligandet av möjligheter.

 

HUR NEW NORDIC HANTERAR RISKER

För att upptäcka risker och hantera dem, samt mildra konsekvenserna har New Nordic skapat rutiner och fördelat ansvar. Riskerna relaterade till verksamhetens tillväxt och framstegsåtgärder, de risker som hotar företagets befintliga verksamhet och anpassning av affärsmodellen till den föränderliga världen runt New Nordic har identifierats och prioriterats. Kontrollmetoder har införts för att minimera riskernas eventuella påverkan och ansvar har definierats tydligt. Vissa risker analyseras och kontrolleras dagligen och ingår i regelbunden rapportering. Övriga risker kontrolleras och utvärderas årligen och sammanställs på koncernnivå i syfte att få en övergripande bild av koncernens huvudsakliga risker – och därigenom belysa de planer som finns för att reducera och hantera dessa risker.

Interna risker, som härrör från själva New Nordic-organisationen, är kontrollerbara och bör elimineras eller undvikas. Sådana risker är exempelvis medarbetares och chefers obehöriga eller olämpliga åtgärder, samt riskerna med att inte följa rutinmässiga operativa processer. New Nordic försöker att eliminera dessa risker genom att utföra det dagliga arbetet i enlighet med New Nordics finanspolicy och rutiner. Att 100 procent undvika risker skulle vara för dyrt och byråkratiskt samt gå emot New Nordics ledningsstil. New Nordic har en viss tolerans för att göra fel som inte får allvarliga konsekvenser och företaget fokuserar på att minska riskerna genom att ha ett passionerat team av medarbetare med hög integritet som bryr sig och gör sitt jobb med excellens och precision.

 

PERSONAL MED EN AKTIV ROLL INOM RISKHANTERINGEN

Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. Den säkerställer att effektiva system för riskhantering finns på plats i organisationen. Tillsammans med den verkställande ledningen, bestående av VD, CFO och COO, ansvarar de också för riskhantering i samband med förvärv och nya affärsinitiativ. På dagsbasis ansvarar den verkställande ledningen för att alla New Nordic företag har tillgång till de verktyg och metoder som krävs för att identifiera och utvärdera risker.

Den verkställande ledningen ansvarar för genomförandet av åtgärdsplaner som syftar till att hantera stora risker som ledningen identifierar. Den verkställande ledningen definierar och implementerar utvärderingsmetoder och processer för att hantera vissa större eller storskaliga risker, och de främjar effektiva metoder för förebyggande av förluster och ger råd om risktäckning, överföring och finansiering. Ledningsgruppen, som består av funktions-, landsoch områdeschefer, ansvarar för de risker som företagen de driver står inför. Områdes- och landschefer står närmare de marknader där riskerna uppstår.

Ibland på nationell basis och ibland på grund av regionala eller internationella förändringar i handlares eller slutkonsumenters beteende. Det är viktigt att områdes- och landschefer är uppmärksamma på nya risker och rapporterar och diskuterar dessa risker med den verkställande ledningsgruppen.

New Nordic uppmuntrar alla chefer på alla nivåer att skapa en öppen och transparent kultur där varje enskild medarbetare är observant och omedelbart rapporterar nya risker och möjligheter. Detta är en del av den interna utbildningen och företagskulturen.

 

RISKBEDÖMNINGSCYKELN

Nya affärs- och förvärvsrisker analyseras ad hoc av ledningsteamet och styrelsen vid behov och innan några beslut fattas. Risk kopplad till att bevara den befintliga verksamheten bedöms grundligt av ledningsgruppen kontinuerligt under året, inklusive månadsrapporter, och med en mer grundläggande riskanalys och -hantering som görs varje år. Analysen uppdateras med avseende på de viktigaste operativa riskerna – på kort och lång sikt – och även riskerna inom den finansiella rapporteringen. Detta görs i en koncernomfattande riskanalys, baserad på sannolikheten och effekten av varje risk.

Risk för New Nordics affärsmodell från förändringar i världen runt företaget hanteras omedelbart om en betydande risk verkar byggas upp, och diskuteras årligen i samband med ledningens sommarmöte och därefter vid styrelsens oktobermöte.

 

NÄR EN RISK BLIR VERKLIGHET

Om interna och externa risker, som beskrivs senare, inträffar kommer detta att återspeglas i räkenskaperna och / eller de villkor som ledningen och resten av företaget mäter sig dagligen. Sammanfattningsvis kan de viktigaste frågorna som New Nordic måste vara medvetna om prioriteras och listas enligt följande:

– Varumärkesattraktivitet: Konsumenterna tycker inte längre att New Nordics varumärke eller produkter är attraktiva eller mer attraktiva än konkurrenternas.

– Marknadsföringseffektivitet: New Nordic tappar den höga effektiviteten i sin marknadsföring och förmågan att på ett kostnadseffektivt sätt övertyga kunder att köpa dess produkter.

– Minskad bruttomarginal: New Nordics lönsamhet när det gäller bruttomarginalen minskar på grund av att företaget säljer till ett lägre nettopris på grund av att det erbjuder höga rabatter, på grund av stigande kostnadspris eller på grund av att det utvecklar för dyra produkter.

– Ineffektiv och kostsam administration: Personal, administration och andra kostnader ökar i procent av försäljningsintäkter och New Nordic blir mindre lönsamt på grund av dessa fasta kostnader.

– Försämrat kassaflöde: New Nordics kassaflöde stryps eftersom företaget ger lång kredit, får för kort kredit, har för stort lager, investerar i ett förvärv eller andra icke likvida tillgångar eller betalar ut för mycket

– Hög skuld: New Nordic får för mycket skulder i samband med investeringar i tillgångar.

– Personal utan passion: New Nordics personal och i synnerhet dess ledning ”tröttnar” eller förlorar New Nordics anda, integritet, kreativitet och entreprenörssinne, eller att New Nordic som företag skapar för mycket hierarki och byråkrati för att kunna drivas effektivt.

För varje punkt har New Nordic definierat vilka personer som är ansvariga för att vara medvetna om att förhållandet inte försämras och från vilka källor de måste samla in informationen för att kunna bedöma den. På detta sätt kan företaget reagera snabbt och effektivt om en eller flera risker blir verkligheter.

 

SÄRSKILT KRING NEW NORDICS VARUMÄRKE

New Nordic är ett mycket omtyckt internationellt hälso- och skönhetsmärke som är djupt rotat i det skandinaviska arvet av integritet, kvalitet och naturlighet. New Nordic-varumärket är hållbart bortom alla cykliska tekniska eller tillverkningsfördelar, bortom alla patent eller designer som kommer att ta slut och bortom alla lysande chefer som tillfälligt lyfter företaget till extraordinära prestationer. Det är ett anrikt varumärke som har funnits i över 30 år och om det vårdas väl kan det robusta New Nordic-varumärket hålla i generationer. New Nordic-varumärket byggdes inte upp i all hast med snygga reklamslogans. New Nordic-varumärket har byggts upp under åren genom att erbjuda meningsfullt innehåll till konsumenterna. Företaget fortsätter att tillföra värde till New Nordic-varumärket genom produktinnovation, kvalitet, värderingar och sättet som alla medarbetare bemöter New Nordic-konsumenter och alla människor som medarbetarna dagligen möter i sina arbetsliv, och sättet de kommunicerar.

New Nordic-varumärken finns djupt inne i konsumenternas sinne. Det är en berättelse som sträcker sig över geografiska gränser och kulturer. Ett varumärke som New Nordic, som konsumenter tycker om, litar på och stödjer är den bästa och mest hållbara tillgången som ett företag kan ha, och New Nordic är mycket försiktig för att inte riskera varumärket.

Den verksamhet som kan bedrivas i varumärket New Nordics namn är företagets största möjlighet, och den skada som kan göras på New Nordic-varumärket är företagets största risk. Medarbetare måste ha högsta integritet, rätt attityd och rätt energi för att fortsätta att bygga upp New Nordic-varumärket. Företagets anseende och dess varumärkesimage kan äventyras när som helst i en globaliserad värld där information sprids snabbt. New Nordic är inte skyddat från oönskade händelser, vare sig det handlar om bruk eller missbruk av en produkt eller förkastligt uppförande från individer. Cirkulationen av skadlig information i media, oavsett om sådan information är sann eller inte, har underlättats genom skapandet av ny teknik och utvecklingen av sociala nätverk, och kan också påverka New Nordics anseende och varumärkesimage. Utvecklingen av samarbete med influencers vars beteenden, handlingar och positioner kanske inte är i linje med New Nordics etiska principer kan påverka New Nordics anseende negativt, med tanke på deras position som opinionsledare för en stor skara prenumeranter och följare.

 

CORONAVIRUS

Covid-19 pandemin har resulterat i en utmanande och turbulent global marknadssituation för New Nordic. Konsumenternas förändrade köpbeteende, de förändrade driftsförhållandena för grossister och detaljister och en osäker leveranskedja påverkar New Nordics dagliga verksamhet. New Nordic har genomfört förändringar i inköp av råvaror, produktion och media för att förbereda för den kommande perioden. New Nordic har också vidtagit åtgärder för att fokusera på att fortsätta kunna serva och leverera till konsumenter genom e-handel. New Nordic är ekonomiskt stabilt och företaget förväntar sig inte att Covid-19 kommer att ha effekter på medellång och längre sikt. Under en nära framtid kommer företaget att ha ett starkt fokus på utvecklingen av de risker som orsakas av pandemin och hanteringen av dessa risker.

 

CYKLISK EKONOMI

Efterfrågan på New Nordics produkter påverkas, liksom de flesta konsumentvaror, av förändringar i den allmänna ekonomiska situationen. Försäljning av produkter för personlig vård anses traditionellt ha en låg känslighet för ekonomiska fluktuationer.

 

VARUMÄRKE

Företagets rykte och dess varumärkesbild kan komprometteras när som helst i en globaliserad värld där information sprids snabbt. New Nordic är inte säkert för en oönskad händelse, oavsett om det handlar om användning eller missbruk av en produkt eller reprenerbara individuella beteenden. Cirkulation av skadlig information i media, oavsett om sådan information grundas eller inte, har underlättats genom införandet av ny teknik och utvecklingen av sociala nätverk och kan också påverka företagets rykte och varumärkesimage.

Utvecklingen av samarbete med påverkare vars beteenden, handlingar och positioner kanske inte är i linje med New Nordic’s etiska principer kan påverka New Nordic’s rykte negativt med tanke på deras position som opinionsledare för ett betydande abonnentgemenskap.

PRODUKT KVALITET OCH SÄKERHET

Konsumenternas säkerhet är en absolut prioritering för New Nordic. Säkerhetsanalysen är kärnan i utvecklingen av nya produkter och en förutsättning innan en produkt lanseras på marknaden. Principerna för New Nordic’s kvalitets- och säkerhetspolitik är:

  • Tillfredsställelse av kundernas behov
  • Efterlevnad av säkerhetskrav och lagstiftning
  • Produktkvalitet och överensstämmelse i hela leveranskedjan

 

ANSVARSFULL PRODUKTKOMMUNIKATION

New Nordic ger kunderna innovativa produkter vars framgång bygger på deras kvalitet och prestanda. Fördelarna med dessa produkter framhävs i New Nordic’s kommunikationer. Trots all omsorg som vidtas för att garantera riktigheten och rättvisan i de påståenden som framförs i dessa kommunikationer finns det alltid en möjlighet att de kan ifrågasättas av myndigheter, organisationer eller konsumenter.

 

SÄSONGSBETONAD PÅVERKAN

I vissa fall och för specifika produkter kan tidpunkten för försäljningen kopplas till klimatförhållanden, till exempel kosmetiska solvårdsprodukter eller dietprodukter. Produkter som efterfrågas av konsumenter som gåvor ser särskilt stark försäljning vid årets slut och under semesterperioder. Detta är fallet för speciella presentförpackningar. En stor störning i någon av dessa faktorer kan påverka New Nordic’s försäljning.

 

GEOGRAFISK NÄRVARO OCH EKONOMISK OCH POLITISK MILJÖ

New Nordic har dotterbolag i 21 länder och huvuddelen av försäljningen genereras utanför Skandinavien. Den globala tillväxten på kosmetikmarknaden har lett till att New Nordic utvecklar aktivitetsländer inom zonen ”Nya marknader”, som representerar en växande del av New Nordics verksamhet. Förutom valutariskerna kan politiska eller ekonomiska störningar i länder där New Nordic genererar en betydande del av sin försäljning påverka sin affärsverksamhet.

 

DISTRIBUTIONSNÄT

Tack vare sina innovativa och effektiva produkter, omfattande marknadsföring och varumärkespositionering utsätts New Nordic för ständigt tryck från lokala och internationella konkurrenter över hela världen. Konkurrensen är hälsosam: det driver New Nordic’s team runt om i världen att alltid göra sitt yttersta för att tjäna konsumenternas och det nya nordiska varumärket. Vinna marknadsandelar, förbättring av lönsamhet och därmed säkerställa tillväxt är en ständig utmaning i samband med den ökade digitaliseringen av konsumentrelationer, där företag ständigt strävar efter att få de bästa positionerna för sina produkter och lansera de mest attraktiva och effektiva produktsortimenten som erbjuder ett optimalt pris / kvalitetsförhållande.

 

INNOVATION OCH KONSUMENTFÖRVÄNTNINGAR

Utvecklingen av innovativa produkter och deras anpassning till marknadskraven är en fortlöpande prioritering för New Nordic. Om New Nordic inte upptäcker eller tolkar förändringar i konsumenternas förväntningar, särskilt när det gäller miljöfrågor, och nya trender, särskilt digitala lösningar och anslutna verktyg, kan dess försäljning påverkas.

 

FÖRVÄRV

Inget förvärv planeras för närvarande. Som en del av bolagets tillväxtstrategi är det dock inte otänkbart att New Nordic kan få tillfälle att göra förvärv av företag eller immateriella rättigheter eller teckna licensavtal. Implementering av denna strategi beror dock på att New Nordic identifierar utvecklingsmöjligheter till en acceptabel kostnad och under acceptabla förhållanden.

Dessa verksamheter kan ha en negativ inverkan på New Nordics resultat om New Nordic inte lyckas integrera de förvärvade företagens aktiviteter och deras personal, produkter och teknik under de förväntade förhållandena och i överensstämmelse med New Nordic’s standarder, eller om det inte lyckas uppnå de förväntade synergierna eller för att lyckas hantera skulder som inte förväntats när transaktionen slutfördes och för vilken New Nordic har litet eller inget skydd från säljaren. Inom den normala ramen för sin verksamhet har New Nordic genomfört och kan bedriva bortskaffande för vilka de genomförande villkoren kan påverka dess resultat väsentligt.

 

PERSONALPOLITIK

En av nycklarna till New Nordics framgång ligger i personalens talang. New Nordics förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är avgörande för dess framtida framgång. Om New Nordic inte identifierar, lockar, behåller och utbildar kompetenta medarbetare som uppträder ansvarsfullt, särskilt inom ramen för digital transformation, kan utvecklingen av dess aktiviteter och dess resultat påverkas.

 

SÄKERHETSRISKER

New Nordics närvaro i 40 länder utsätter den för en mängd olika risker som är inneboende i de miljöer den arbetar i (geopolitiska, ekonomiska och sociala, skadliga handlingar, klimat och naturkatastrofer). De direkta och indirekta konsekvenserna av dessa risker kan påverka New Nordics resurser: nämligen människor och materiella och immateriella tillgångar.

 

MEDARBETARHÄLSA OCH SÄKERHETSRISKER

Skyddet av anställdas hälsa och säkerhet är en av New Nordics prioriteringar och är en integrerad del av New Nordics mänskliga och sociala relationer. Det är förankrat i utvärderingen och förebyggandet av professionella risker i företaget. Ändå kan risken för olyckor på arbetsplatsen eller arbetssjukdomar inte helt uteslutas. För närvarande har New Nordic inga tillverkningsanläggningar och New Nordic har bara ett lager som drivs av företaget. Resten av personalen arbetar i kontorsmiljöer. Eftersom New Nordic är ett internationellt företag reser många medarbetare regelbundet.

 

INFORMATIONSSYSTEM

Den dagliga förvaltningen av aktiviteter som inköp, produktionsplanering och distribution, fakturering, rapportering och konsolidering, såväl som internt datautbyte och tillgång beror på att alla tekniska infrastrukturer och IT-applikationer fungerar korrekt. Som en del av den digitala överföring och till följd av utveckling av informationsteknologier och deras applikationer, som också är faktorer för acceleration och rörlighet, New Nordic’s affärsaktiviteter, expertis och mer generellt, dess relationer med alla intressenter i sin sociala och ekonomiska miljö, beror på att kunna fungera i en allt mer virtuell och digital miljö. Fel på eller fel i dessa system eller förlust av data av exogena eller endogena skäl (inklusive intrång, skadliga handlingar etc.) kan ha en betydande inverkan på New Nordics affärsverksamhet.

 

DATA

Uppgifterna som samlats in och behandlats av New Nordic och dess partners, med en volym som ökar tillsammans med utvecklingen av digitala aktiviteter, kan användas bedrägligt eller förloras eller försämras. Dessutom stärks reglerna för skydd av personuppgifter över hela världen. Närmare bestämt föreskriver den europeiska förordningen om allmän dataskydd (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018, betydande sanktioner.

Varje intrång i integriteten eller konfidentialiteten, särskilt personuppgifter som behandlas av New Nordic eller dess partners, av exogena eller endogena skäl (inklusive intrång, skadliga handlingar osv.) Kan ha en betydande inverkan på rykte och konsumentförtroende och slutligen på New Nordic’s affärsverksamhet.

 

RISK FÖRINTERNA KONTROLLFEL

Hur effektiv New Nordic’s interna kontroller dock kan vara, den kan bara ge en rimlig och inte absolut försäkran om att företagets mål kan uppnås på grund av de inneboende begränsningarna i något kontrollsystem. Således kan New Nordic inte utesluta risken för att en intern kontroll misslyckas med att utsätta den särskilt för bedrägerier eller korruption, som kan påverka dess verksamhet, rykte och resultat.

 

INTELLEKTUELLA TILLGÅNGAR: VARUMÄRKE, DESIGN & MODELLER, DOMÄNNAMN

Varumärken, design och modeller och domännamn, och särskilt det stora internationella varumärket New Nordic och det karakteristiska Silvertree Mark, är strategiska immateriella tillgångar för New Nordic, huvudsakligen ägt av New Nordic Healthbrands AB. Några märken, främst marknadsförda av New Nordic i Sverige, Norge och Kanada, inklusive eye q® och Lyprinol, har licensierats till New Nordic. New Nordic har dock inte någon betydande beroendeförhållande till dessa licenser. Mot bakgrund av det stora antalet länder där våra produkter säljs och de många potentiella tidigare rättigheter som kan förekomma i vart och ett av dessa länder är det omöjligt att utesluta möjligheten att tredje part kan vidta rättsliga åtgärder för att bestrida registreringen och eller användning av nya nordiska immateriella rättigheter.

Denna potentiella risk måste nämnas för att ge en omfattande redogörelse för risken. Sannolikheten för att det inträffar är dock låg. Varumärken, förpackningar och produkterna själva kan förfalskas av tredje part som olagligt vill göra anspråk på fördelarna med deras rykte och tjäna olagliga vinster från New Nordic’s arbete och investeringar.

 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Forskning och innovation är de historiska pelarna i New Nordics utveckling. New Nordics forskargrupps engagemang har resulterat i några patent. Förutom att skydda uppfinningarna från New Nordic är målet att kontrollera den fria användningen av en teknik före lanseringen av produkter och tjänster, i en mycket konkurrenskraftig miljö där ett ökande antal patent inlämnas av ett ökande antal olika spelare.

 

LAGSTIFTNINGSFÖRÄNDRINGAR

Mångfalden i tillämpliga lokala lagar och förordningar och deras ständiga utveckling utsätter New Nordic för en risk för bristande efterlevnad eller ökade efterlevnadskostnader. New Nordic verkar under tre huvudgrupper med olika jurisdiktionsprinciper: EU med sin livsmedelsmyndigheters övervakning, USA med FDA-tillsyn och Kina med sin livsmedels- och hälsomyndighetstillsyn. Däremellan finns det många variationer. Till exempel i Australien och Kanada, där kosttillskott måste registreras och godkännas under Australian Department of Health respektive Health Canada, före marknadsföring. Dessutom kommer vi också att arbeta enligt lagstiftning som reglerar färdiga kosmetikprodukter som det europeiska kosmetikdirektivet. Dessa föreskrifter ändras regelbundet och kan leda till oavsiktlig bristande efterlevnad. Vissa länder omfattas dessutom av exportbegränsningar, embargo, ekonomiska sanktioner eller andra former av handelsbegränsningar som tas ut av Europeiska unionen, USA och andra länder eller organisationer.

 

ÖVRIGA JURIDISKA RISKER OCH RÄTTSTVISTER

Under den ordinarie verksamheten kommer New Nordic potentiellt att vara involverad i rättsliga åtgärder och omfattas av skatter, tullar och administrativa revisioner.

 

PRODUKTION OCH FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Produkter måste göras tillgängliga på marknaden på schemalagda datum för att möta marknad och kundernas krav, för att möjliggöra att nya produktserier refereras av distributörer på en kosmetikmarknad som kräver att företag blir alltmer lyhörda. New Nordic är beroende av sina externa tillverkare. Ett stort stopp av verksamheten vid en anläggning eller distributionscenter kan därför ha en negativ inverkan på uppnåendet av kommersiella mål.

 

INKÖP

New Nordic’s produkter består av råvaror och ingredienser från flera olika leverantörer (råvaroroch förpackningsartiklar). New Nordic är beroende av att leveranser från tredje part lever upp till överenskomna krav med avseende på kvantitet, kvalitet och leverans. Felaktiga eller saknade leveranser från leverantörer kan innebära att nya nordiska leveranser i sin tur kommer att försenas, vilket på kort sikt kan leda till minskad försäljning. Även om New Nordic alltså inte kan utöva full kontroll över dessa varor, är det koncernens uppfattning att ingen enda leverantör är unik, så en störning i leveranser behöver inte innebära långsiktiga konsekvenser för verksamheten.

 

MILJÖ OCH ANSTÄLLDAS SÄKERHET

Kosttillskotts- och kosmetikaindustrin har en begränsad miljöriskprofil. New Nordic har inga egna tillverkningsenheter. Precis som med all produktions-, distribution-, forsknings- och allmän administrationsverksamhet är New Nordic dock utsatt för säkerhets- och miljöfrågor: brand, explosion, tekniska brister i anläggningar, informationssystem eller till och med mänskligt fel i driften av befintliga anläggningar. Dessa industriella risker kan leda till mänsklig skada och / eller oavsiktlig förorening (yt- och grundvatten, luft, jord), inom eller utanför New Nordic’s platser, särskilt om dessa är belägna i bebodda zoner.

Otillräckligt övervägande av dessa effekter relaterade till användningsfasen under design av produkter kan utgöra en risk för försäljning i vissa områden i världen där tillgången till vatten är svårt (vattenstress, kvalitet av dricksvatten, etc.). På liknande sätt kan användning av övervägande plastbehållare utgöra en miljömässig risk till följd av bortskaffande av plastavfall beroende till stor del på tillgängliga insamlings- och behandlingskanaler.

 

MOTPARTSRISK

New Nordic är exponerad för motpartsrisken från finansinstitut som de använder inom ramen för sin affärsverksamhet. New Nordic anser dock att exponeringen för denna risk är låg.

 

KUNDRISK

Kundrisk kan vara ett resultat av misslyckande med att samla in fordringar på grund av kontantproblem som kunderna möter eller att kunder inte längre är verksamma.

 

LIKVIDITETSRISK

New Nordics likviditetsrisk hanteras med det primära målet att säkerställa fortsatt finansiering och optimera de finansiella kostnaderna för skuld.

 

FINANSIERINGSRISK

New Nordics verksamhet kan i framtiden behöva ytterligare finansiella resurser för att uppnå strategiska mål. Detta kan leda till att ytterligare kapital krävs till New Nordic för att utveckla sin verksamhet på ett lämpligt sätt. New Nordics förmåga att möta framtida kapitalkrav är mycket beroende av framgångsrik försäljning av sina produkter. Det finns ingen garanti för att New Nordic kommer att kunna samla in nödvändigt kapital även om framstegen är positiva. I detta avseende, är den allmänna marknaden för tillgång till kapital mycket betydande.

 

RÄNTERISK

För kraven för dess utveckling och sin kapitalutgiftspolitik använder New Nordic checkräkningskredit och räntorna kan variera.

 

VALUTARISK

De flesta av New Nordics produkter marknadsförs och säljs på olika geografiska marknader med försäljning och köp i lokala valutor. New Nordic är naturligtvis exponerade för valutafluktuationer. Fluktuationer mellan dessa valutor kan i framtiden leda till en negativ inverkan på New Nordics resultat och finansiella ställning. För närvarande säkrar företaget inte denna typ av valutarisk. Fluktuationer mellan de viktigaste valutorna kan påverka New Nordics resultat vid omräkning av finansiella rapporter för dotterbolag till svenska kronor och kan därför göra det svårt att jämföra resultat mellan två räkenskapsår. Dessutom uppstår kommersiella flöden till följd av köp och försäljning av varor, produkter och tjänster mellan dotterbolag i olika länder. Uppköp från dotterbolag sker främst i dotterbolagets valuta. Väsentliga förändringar i den monetära miljön kan påverka New Nordics resultat och eget kapital.

 

RISK FÖRNED SKRIVNING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Som anges i avsnittet om juridiska risker är New Nordics varumärken en strategisk tillgång för New Nordic men inga varumärken är för närvarande registrerat till något immateriellt värde och därför kan de inte bli föremål för nedskrivning.

 

EQUITYRISK

New Nordic investerar för närvarande inte sina kontanter i aktier. New Nordic förväntar sig dock att kassaflödet från verksamheten kommer att öka likviditeten och att företaget kan investera i aktier i framtiden. Detta kommer innebära en risk.

 

RISK FÖR SKATTREGLERINGAR

På grund av sin globala närvaro omfattas New Nordic av olika skatteregler. New Nordic följer OECD: s riktlinjer och har genomfört en så kallad “transferpricing-policy”. New Nordic Manufacturing ApS verkar enligt en kostnad plus princip medan alla säljbolag verkar enligt en garanterad vinstprincip. New Nordic är exponerad för risker som uppstår till följd av att skatteregler och förändringar i skatteregler eller deras tolkning är komplexa. En höjning av befintliga skatter, införande av nya skatter eller dubbelbeskattning avseende särskilt inkomstskatt, tullar, importskatter, repatriering av utdelningar eller sociala avgifter kan ha en negativ inverkan på företagets resultat. Skattemyndigheterna i de länder där New Nordic är närvarande utför skatterevisioner som kan leda till skattejusteringar om det finns en oenighet om tolkningen av förordningarna. Dessa granskningar kan bli tvister och i vissa länder omfattas av media som kan påverka New Nordics rykte.

 

HANDELSRISK

Produktionen av kosttillskott och kosmetika beror på inköp av råvaror vars priser varierar. Dessa råvaror eller komponenter används vid tillverkning av produkter eller i deras förpackning. En exceptionellt kraftig ökning av priserna på dessa råvaror eller energipriser på världsmarknaden kan ha en direkt effekt på tillverkningskostnaderna för tillskott och / eller kosmetika. Detta kan påverka bruttomarginalen.