en sv

Valberedning

Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.
Vid årsstämman den 29 april 2022 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista december 2021 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning tillsammans med CEO, Karl Kristian Bergman Jensen. Valberedningen består av tre ledamöter.
Med tanke på New Nordics ägarstruktur är Karl Kristian Bergman Jensen i sin egenskap av företrädare för huvudaktieägaren, Vaccinium Holding ApS, det naturliga valet att vara ordförande i New Nordics valberedning. Detta avviker från avsnitt 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning.
Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.
Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete samt information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Förslag till stämman
Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats tillsammans med en beskrivning av dess arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

Aktieägares inflytande
Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberedningen kan höra av sig via mejl till kk@newnordic.dk eller med post till bolagets adress.

Valberedningen
New Nordic Healthbrands AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö

Valberedningen kvarstår tills dess ny är utsedd och består i nuläget av
• Karl Kristian Bergman Jensen (Styrelseordförande i Valberedningen)
• Marinus Blåbjerg Sørensen
• Alexandre Pergament