en sv

Valberedning

Valberedningen bereder information som skall ligga till grund för beslut vid bolagsstämman om val av styrelse, styrelseordförande, revisorer och ordförande vid bolagsstämman, arvode till styrelsen och revisorerna samt principer för valberedningen. Se mer om valberedningens arbete nedan.

Styrelsen har beslutat att inrätta en valberedning bestående av ordföranden för valberedningen samt Marinus Blaabjerg Sørensen och en annan ledamot som nominerats av de största aktieägarna, såsom framgår av aktieboken.

NA, ordförande i valberedningens styrelse
Marinus Blaabjerg Sørensen, ledamot av valberedningens styrelse och ordförande
i styrelsen NA, ledamot av valberedningens styrelse

Förslag från aktieägare till valberedningen kan sändas antingen till enskilda ledamöter i valberedningen eller direkt till:

New Nordic Healthbrands AB
Valberedningen
Södra Förstadsgatan 3
211 43 Malmö
e-post: valberedningen@newnordic.se

En redogörelse för valberedningens arbete inför varje bolagsstämma fr.o.m. 2021 kommer att finnas tillgänglig i ett separat dokument på varje sida om valberedningen.

Från och med bolagsstämman 2021 väljs ledamöterna i New Nordics valberedning av bolagsstämman.

Valberedningens arbete

Val och ersättning av styrelse och revisor skall förberedas i en strukturerad, tydligt angiven, ägarstyrd process som ger förutsättningar för välinformerade beslut.

Valberedningens enda uppgift är att föreslå beslut till bolagsstämman om val- och ersättningsfrågor och, i förekommande fall, om procedurfrågor för nästa valberedning. Oavsett hur de utses ska ledamöterna i valberedningen främja samtliga aktieägares gemensamma intressen. Ledamöterna i valberedningen skall inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet i och detaljerna kring nomineringsdiskussionerna. Varje ledamot i valberedningen ska noga överväga om det föreligger en intressekonflikt innan uppdraget godkänns.

1. Valberedningen ska föreslå kandidater till ordförandeposten och övriga ledamöter i styrelsen samt arvoden och andra ersättningar till var och en av styrelsens ledamöter. I bedömningen av styrelsens utvärdering och i sina förslag om styrelsens storlek och sammansättning, som gör det möjligt för styrelsen att förvalta bolagets angelägenheter på ett effektivt och ärligt sätt. Valberedningen ska särskilt beakta kraven på bredd och mångsidighet i styrelsen samt kravet på att sträva efter en jämn könsfördelning.
Valberedningen ska även lägga fram förslag om val och ersättning till lagstadgad revisor.

2. Bolagsstämman skall utse ledamöter i valberedningen eller ange hur de skall utses. Detta beslut ska omfatta förfaranden för att ersätta ledamöter i valberedningen som lämnar sitt uppdrag innan arbetet är avslutat.

3. Valberedningen skall ha minst tre ledamöter varav en skall utses till valberedningens ordförande. Majoriteten av ledamöterna i valberedningen ska vara oberoende av bolaget och dess verkställande ledning. Varken verkställande direktören eller andra medlemmar i den verkställande ledningen skall vara medlemmar i valberedningen. Minst en ledamot i valberedningen ska vara oberoende av bolagets största aktieägare vad gäller röster eller en grupp aktieägare som agerar i samförstånd i bolagets ledning.

4. Ledamöterna i styrelsen kan vara ledamöter i valberedningen men får inte utgöra en majoritet av dessa. Varken bolagets ordförande eller någon annan styrelseledamot får leda valberedningen. Om mer än en ledamot är ledamot i valberedningen får högst en av dessa vara beroende av en större aktieägare i bolaget.

5. Bolaget skall meddela namnen på ledamöterna i valberedningen på sin webbplats senast sex månader före bolagsstämman. Om någon valberedningsmedlem har utsetts av en viss ägare ska ägarens namn anges. Om någon ledamot lämnar valberedningen skall denna information offentliggöras. Om en ny ledamot utses till valberedningen skall motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. Webbplatsen ska också redovisa information om hur aktieägare kan lämna rekommendationer till valberedningen.

6. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till en bolagsstämma där val av styrelseledamöter eller revisorer ska hållas samt på bolagets hemsida. När kallelsen till bolagsstämman utfärdas skall valberedningen på bolagets webbplats avge ett uttalande om styrelsens förslag avseende kraven på styrelsens sammansättning enligt Svensk kod för bolagsstyrning 4.1. Valberedningen ska ge en särskild förklaring till sina förslag när det gäller kravet på att sträva efter könsbalans i den svenska bolagsstyrningslagen 4.1. Om den avgående verkställande direktören utses till en styrelsepost ska skälen till detta förslag också förklaras utförligt. Uttalandet ska också innehålla en redogörelse för hur valberedningen har utfört sitt arbete.

Följande information om kandidater som nominerats för val eller omval till styrelsen skall finnas på bolagets webbplats:

Kandidatens födelseår, huvudutbildning och yrkeserfarenhet.
Arbete som utförts för bolaget och andra väsentliga yrkesmässiga åtaganden,
innehav av aktier och andra finansiella instrument i det bolag som ägs av kandidaten eller den sökandes närstående fysiska eller juridiska personer
, oavsett om valberedningen, i enlighet med reglerna 4.4 och 4.5 anser kandidaten vara oberoende av bolaget och dess ledning samt av större aktieägare i bolaget. Om det finns omständigheter som kan ifrågasätta detta oberoende, skall valberedningen motivera sin ståndpunkt om kandidaternas oberoende
, vid omval, det år då personen först valdes till styrelsen.

7. Vid en bolagsstämma där val av styrelseledamöter eller revisorer skall äga rum skall valberedningen lägga fram och redogöra för sina förslag avseende kraven på styrelsens sammansättning enligt regel 4.1. Kommittén skall ge en särskild förklaring till sina förslag när det gäller kravet på att sträva efter könsbalans i den svenska bolagsstyrningsregeln 4.1.