en sv

Valberedning

Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.
Vid årsstämman den 29 april 2022 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista december 2021 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning tillsammans med CEO, Karl Kristian Bergman Jensen. Valberedningen består av tre ledamöter.
Med tanke på New Nordics ägarstruktur är Karl Kristian Bergman Jensen i sin egenskap av företrädare för huvudaktieägaren, Vaccinium Holding ApS, det naturliga valet att vara ordförande i New Nordics valberedning. Detta avviker från avsnitt 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning.
Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.
Valberednings huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. Valberedningen har tillgång till den utvärdering som styrelsen gör av sitt arbete samt information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Förslag till stämman
Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats tillsammans med en beskrivning av dess arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

Aktieägares inflytande 2024

Årsstämma för New Nordic Healthbrands AB kommer att hållas den 30 april 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till kk@newnordic.com eller via post till New Nordic Healthbrands AB, Valberedningen, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 5 januari 2024.

Valberedningen
New Nordic Healthbrands AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö

Valberedningen inför årsstämman 2024 har nu utsetts av de största aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) och består av följande ledamöter:

  • Karl Kristian Bergman Jensen, Vaccinium Holding ApS, valberedningens ordförande
  • Marinus Blåbjerg Sørensen, Fjord Capital ApS
  • Alexandre Pergament, Vitalco S.A.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 79 procent av röstetalet för samtliga aktier i New Nordic.

Pressmeddelande:
New Nordic pressmeddelande – Valberedning 30-10-2023