en sv

OM BOLAGSSTYRNING

Bolagsstämman är New Nordics högsta beslutande organ. Nomineringskommittén skyddar aktieägarnas intressen och har en förberedande roll inför bolagsstämman, bland annat när det gäller förslag om styrelsens sammansättning.

Styrelsen förvaltar bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. New Nordics styrelse leds av styrelsens ordförande, Marinus Blaabjerg Sørensen. Styrelsen utser verkställande direktören som ansvarar för bolagets dagliga ledning i enlighet med styrelsens instruktioner.

Revisionsutskottet övervakar bolagets finansiella rapportering och är den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan styrelsen och bolagets revisorer. Revisorerna rapporterar varje år till bolagsstämman om sin granskning.

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget samt bolagets finansiella rapportering granskas av revisorer som utses av bolagsstämman.

Chefer och anställda vägleds av viktiga interna dokument som uppförandekoden, som också utgör en grund för de starka värderingar som ingår i ”New Nordic” – inklusive glädje, trovärdighet och ärlighet.

 

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning grundar sig på principen att ”följa eller förklara”, vilket innebär att bolag som tillämpar koden kan avvika från individuella regler under förutsättning att de förklarar avvikelsen.

Koden innebär bland annat att bolagets årsredovisning måste kompletteras med en separat rapport om bolagsstyrningsfrågor där bolaget måste ange om och hur koden tillämpats under det senaste räkenskapsåret.

 

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning grundar sig på principen att ”följa eller förklara”, vilket innebär att bolag som tillämpar koden kan avvika från individuella regler under förutsättning att de förklarar avvikelsen.

Koden innebär bland annat att bolagets årsredovisning måste kompletteras med en separat rapport om bolagsstyrningsfrågor där bolaget måste ange om och hur koden tillämpats under det senaste räkenskapsåret.