en sv

Bolagsordning

New Nordic-koncernens bolagsordning antas av bolagsstämman och innehåller grundläggande information om bolaget, såsom vilken typ av verksamhet det kommer att bedriva, dess aktiekapital, antalet emitterade aktier, antalet styrelseledamöter och hur bolagsstämman skall meddelas.

Bolagsordningen, senast antagen vid bolagsstämman den 29 april 2013:

§ 1 Bolaget är New Nordic Healthbrands AB (publ), organisationsnummer 556698-0453.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsstämman ska kunna äga rum i Malmö eller Stockholm.

§ 3 bolaget skall bedriva forskning, utveckling och handel med kosttillskott och läkemedel samt sammanhängande verksamhet.

§ 4 Bolagets aktier skall registreras i avstämningsregister i enlighet med lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998: 1479).

§ 5 Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 6 Antalet skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

7 § Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

8 § Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Den registrerade revisorn kan också utses till revisor. Uppdraget som revisor och suppleant gäller för tiden fram till nästa bolagsstämma.

§ 9 Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att ske skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Indian-tidningar samt på bolagets hemsida. Kallelsen har offentliggjorts i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra, ska det istället ske genom annonsering i Dagens Industri. Övriga meddelanden till aktieägarna skall också göras genom annonsering enligt ovan eller per brev.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara ett kalenderår.

§ 11 Bolagsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Följande frågor ska diskuteras vid bolagsstämman.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Fastställande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst.
6. Framläggande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b) om transaktioner som hänför sig till bolagets vinst eller förlust i enlighet med den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när så sker.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och eventuella suppleanter.
11. Alla andra frågor som ankommer till bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 För att delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 10.00. 16:00. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före mötet.