en sv

Revisionsutskott

New Nordics revisionsutskott utses årligen av styrelsen. Revisionsutskottet består av Marinus Blaabjerg Sørensen (ordförande) tillsammans med Lennart Sjölund och Jessica Tiremann (ledamöter).

Utskottets sammanträden, där protokoll alltid kommer att föras, kommer vanligtvis också att bevistas av ekonomichefen och bolagets revisorer. Vid behov kan olika specialister, t.ex. inom säkerhet eller IT, inkallas.

Revisionsutskottet kommer att övervaka bolagets finansiella rapportering, vilket omfattar övervakning av effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. I arbetet ingår att behandla revisionsfrågor och finansiella rapporter som publiceras av bolaget.

Revisionsutskottet kommer kontinuerligt att få information och underlag för beslutsfattande från bland annat VD:n, ekonomichefen och bolagets externa revisorer. En annan uppgift för revisionsutskottet är att se till att korrekt information snabbt lämnas till styrelsen.

De revisorer som utses av bolagsstämman deltar i revisionsutskottets sammanträden för att rapportera om sin granskning av koncernens årsredovisning och räkenskaper m.m. Revisionsutskottet granskar och övervakar revisorernas opartiskhet och oberoende och reglerar vilka uppdrag som revisionsfirman får utöver revisionen. Utskottet biträder även valberedningen med eventuella förslag till årsstämman gällande val av revisorer.