en sv

VISSELBLÅSNING

New Nordic tillhandahåller en rapporteringskanal för sina anställda, whistleblowing@newordic.se, som ska användas för att rapportera allvarliga oegentligheter inom företaget, t.ex. redovisningsbrott eller mutbrott.

New Nordic strävar efter högsta möjliga standarder för öppenhet, integritet och ansvarsskyldighet. Vi anstränger oss till det yttersta för att undvika oegentligheter som kan leda till allvarliga konsekvenser för företaget eller dess anställda. Trots alla dessa ansträngningar kan dock oegentligheter förekomma i någon del av verksamheten.

Två av våra kärnvärderingar är trovärdighet och ärlighet. Därför har vi en öppen dörr-policy som ger alla anställda möjlighet att öppet diskutera alla arbetsrelaterade frågor direkt med sina chefer. Om det av någon anledning inte skulle vara möjligt att diskutera med chefen kan de anställda kontakta VD direkt.

I händelse av mycket allvarliga oegentligheter eller felaktigt uppförande kan alla anställda använda Visselblåsarförfarandet.

syfte
Syftet med visselblåsarpolicyn- och proceduren är att uppmuntra de anställda att avslöja allvarliga oegentligheter eller felaktigt uppförande som de blir medvetna om.

Med visselblåsarpolicyn åtar sig New Nordic att agera i enlighet med lagstiftningen om avslöjande av oegentligheter på arbetsplatsen samt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) om skydd av personuppgifter.

Ansvarig för visselblåsarpolicyn
Det övergripande ansvaret för denna policy vilar på säkerhetschefen.
Cheferna ansvarar för att se till att alla anställda är medvetna om denna policy och kan ta upp problem (i enlighet med förfarandet nedan) utan rädsla för repressalier.

Alla anställda ansvarar för att denna policy blir framgångsrik och bör se till att de vidtar åtgärder för att avslöja allvarliga oegentligheter (enligt denna policy) som de blir medvetna om.

Omfattning
Denna policy gäller alla anställda inom New Nordic-koncernen. I policyn hänvisas till oegentligheter som rör:

Redovisning
interna redovisningskontroller
granskning av ärenden
bekämpning av mutor
bank- och ekonomisk brottslighet
andra allvarliga oegentligheter som rör företagets eller koncernens vitala intressen eller enskilda personers liv eller hälsa, när det till exempel gäller allvarliga miljöbrott, stora brister inom säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
Ytterligare rapportering av oegentligheter genom visselblåsning får endast avse personer i nyckelpositioner och vara så allvarliga att det kan äventyra hela företaget eller koncernen.

Förfarande för att väcka orosanmälan
Alla anställda som misstänker allvarliga oegentligheter som kan leda till allvarliga konsekvenser för företaget och som utförs av personer i företagets nyckelposition (t.ex. styrelseledamöter, ledning av huvudkontor eller ledning i landet) uppmuntras att göra en orosanmälan.

Om ingen annan intern rapport eller informationskanal kan användas, till exempel om den rapporterade personen är en del av ledningen och de misstänkta oegentligheterna av detta skäl annars riskerar att inte hanteras på rätt sätt, kan varje anställd använda New Nordics officiella visselblåsarkanal: whistleblowing@newnordic.se.

Systemet är ett komplement till den normala interna förvaltningen och är frivilligt att använda.

Om du är osäker på om du ska använda visselblåsarkanalen eller inte, eller om du har några andra frågor om visselblåsning, ber vi dig kontakta whistleblowing@newnordic.se.

Samtliga rapporter kommer att behandlas av VD:n.

Sekretess
New Nordic kommer inte att avslöja identiteten på den person som gör en rapport till någon intern eller extern del. Personens identitet är endast känd av säkerhetschefen och delges de statliga myndigheterna endast när undersökningen kräver det.

New Nordic är också ansvarigt att på begäran av den registrerade rätta till personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande.

Varje anställd har rätt att begära ett utdrag ur registret för att kontrollera vilken information som finns registrerad om honom eller henne. Uppgifterna kommer dock inte att lämnas ut om de kan äventyra undersökningen, men de bör offentliggöras så snart åtgärder vidtas mot den berörda personen.

Korrigerande åtgärder och efterlevnad
Som en del av behandlingen och undersökandet av utlämnande av upplysningar rekommenderas VD:n att göra nödvändiga ändringar i rutiner och procedurer för att förhindra oegentligheter i framtiden. VD:n ansvarar för att granska och genomföra dessa rekommendationer.

Falsk information
New Nordic kommer att behandla all information om oegentligheter på allvar. Lämpliga disciplinära åtgärder kommer dock att vidtas mot alla anställda som befinns ha lämnat ett avslöjande på ett illvilligt sätt och som de vet är osant eller utan rimliga skäl att tro att den information som lämnats var korrekt.