en sv

VÅR VERKSAMHET

Den nya New Nordic-affärsmodellen
Vår affärsmodell är utformad så att vi kan fokusera på de två viktigaste värdeskapande disciplinerna: Innovation och marknadsföring. Som företag och varumärke har vi många konkurrensfördelar som redan är strukturerade i en plattform som lätt kan skalas upp. Även utan att det behövs mer pengar för att utnyttja de möjligheter som ligger framför oss. Vi har ett extraordinärt råvarukunnande, en verkligt effektiv ny produktutveckling, en flexibel och snabb reglerbar drift och produktionsanskaffning med våra egna strikta kvalitetsprocedurer och en internationell installation med ett extraordinärt internationellt nätverk och personliga kontakter med grossister och återförsäljare runt om i världen. Vi har allt på plats för expansion. Dessutom har vi en mycket effektiv struktur och organisation med våra egna utvecklade styrverktyg som exakt passar behoven för vår verksamhet.

New Nordic är ett företag som drivs enligt moderna förvaltningsprinciper med en familjeliknande arbetsmiljö som stimulerar kreativitet och spetskompetens. Vi sätter stort värde på vår expertis och vårt arv. Enkelhet är nyckeln till vårt sätt att arbeta på New Nordic. Överdriven planering och byråkratisk rapportering undviks. Genom att rutinmässigt fråga oss varför vi gör det vi gör hittar vi ofta nya sätt att göra saker bättre. En intäkt på 8,5 miljoner kronor och en vinst på mer än 520 000 kronor per anställd 2018 är ett bevis på vår effektivitet.

Forskning är skillnaden mellan kunskap och know-how
New Nordics affärsstrategi utnyttjar sin unika förmåga att utveckla egna innovativa formuleringar för att ge sina kunder nya produkter och lösningar med överlägsen effektivitet och användarvänlighet i starkt varumärkta förpackningar. Vi fortsätter att bredda vårt sortiment med det långsiktiga målet att täcka alla hälso- och skönhetsrelaterade behov som individen har. Vikten i vårt sortiment ska alltid favorisera vårt bassortiment, dvs. det sortiment som är ”Typical New Nordic” och speglar vår nordiska värdeskapande profil som återigen gör livet enklare och bättre för alla.

Vi anser att kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling, marknadsföring och reklam är avgörande för utveckling och försäljning av innovativa produkter. Vi tror också på att bygga nära och långsiktiga relationer med leverantörer så nära den ursprungliga

försörjningskällan som möjligt för att kontrollera kvaliteten från fält till den färdiga produkten.

Vi strävar efter att kontrollera vårt varumärke i alla aspekter av dess verksamhet och tror på att lägga till erfarenhet av konsumentförståelse, marknadsföring, reklam och medieinköp till företagets interna know-how.

Vi är övertygade om att stora koncept är globala och att försäljning är lokal. Vår strategi inkluderar att utöka vårt geografiska distributionsnät för att effektivt nå fler kunder. Antingen genom egna nationella försäljnings- och marknadsföringsföretag eller genom välrenommerade distributörer. Våra produkter distribueras i apotek, hälsobutiker och hälsokostaffärer och via vår egen online-butik. I Nordamerika sträcker sig vissa också inom livsmedel.

Hur vi gör det
New Nordics egen forskning och utveckling av innovativa nya produkter är en viktig drivkraft för lönsam tillväxt. Vi försöker bygga upp och upprätthålla överlägsen kunskap och expertis om växtbaserade ingredienser och dess förmåga att ge människor vitalitet. Vi fokuserar på insyn-innovation som främjar nya produkter med mervärde. New Nordic strävar efter att varje varumärke alltid ska ha den mest effektiva och bekväma produktformuleringen och presentationen i kategorin Health concern under förutsättning att prisförhållandet tilltalar den breda massan.

Utöver nya produkter ingår innovation i vår företagskultur för att uppmuntra nya idéer och förbättrade processer i alla delar av organisationen. Detta ska bli effektivare och fungera smartare och snabbare med mindre byråkrati och bättre planering och rapportering. Vi är övertygade om att nyckeln till framgång ligger i att göra livet bättre och lättare för slutkonsumenterna och för detaljhandlarna. Vi uppmuntrar vår personal att ”satsa mer” vilket konkurrenterna inte är villiga att göra för nå över konsumenternas och kundernas förväntningar.

New Nordic har ett internationellt ”internt” koncept och marknadsföringen och varje produkt är märkt med en övertygande berättelse för att skapa en kundlojalitet, som kommer att göra våra produkter till förstahandsval inom alla de områden inom hälsosektorn de verkar i. Vi hanterar också reklam, medieköp och pressen internt på internationell och nationell nivå.

Vi hanterar vår verksamhet främst geografiskt nationellt genom våra dotterföretag eller genom välrenommerade nationella distributörer. Planering och rapportering sker både på landsnivå och på varumärkesnivå.

På New Nordic är vi övertygade om att det krävs ett starkt engagemang på nationell lokal nivå för att driva på tillväxt och bygga varumärken. Kontakt med detaljhandelskunder, med vårdbranschen och med slutkonsumenterna. Vi strävar efter att utveckla en djup och relevant konsumentinsikt som används för att stärka produktutveckling, förpackningar och den kommunikation de levererar genom internationellt arrangerade marknadsföringskampanjer. Kampanjerna bygger i första hand på reklam direkt till slutkonsumenten med tillägg av marknadsföringsprogram för kunder som anpassar kommunikationen för olika detaljhandelsbutiker och köpare. Företaget driver också lokalt engagemang, utbildning och ledarskap med vårdpersonal för att stärka sitt stöd för varumärkena, vilket i sin tur skapar marknadsandelar och varumärkeslojalitet. Vi samarbetar med våra återförsäljare för att dela med oss av expertis och ge kunderna det bästa värdet och utbilda och träna butikspersonalen för att öka deras kunskap om New Nordics produkter. Dessutom har vi nationella kundcallcenter och digital chattservice för att ge slutkonsumenterna en högkvalitativ försäljnings- och eftermarknadsupplevelse. Konsumenterna uppmanas att kontakta vår rådgivning genom vår reklam.

Ny produktinnovation
Ledningen är djupt engagerad i de innovationsprocesser som leds av vår chef för ny produktutveckling. Ny produktutveckling, NPD, är en kontinuerlig process med en prioriterad pipeline som granskas kvartalsvis. Varje enskilt NPD-projekt bygger på ad hoc-engagemang från experter, institutioner och konsulter i hela världen. Ofta genomförs ett NPD-projekt i samarbete med råvaruleverantörer. Särskilt när ny processteknik och nya specifikationer krävs. Under nästan två decennier har New Nordic utvecklat en av världens mest omfattande elektroniska växtbaserade databaser, inklusive sällsynta botaniska uppgifter som samlats in från institutioner runt om i världen. Inspiration för nya idéer kommer i princip från två vinklar. Den första är nya upptäckter av växtbaserade och biologiska beståndsdelar som kan gynna människors hälsa. Den andra är konsumentforskning som identifierar nya behov, önskemål och trender som banar väg för funktion och som används som mål för utvecklingen. New Nordics internationella närvaro och dagliga möten med många kulturer ger en unik inblick i kommande trender och möjligheter. Tillsammans med en mycket uppdaterad förståelse för de senaste upptäckta fördelarna med naturliga livsmedelsingredienser, ger det en unik förmåga att reagera mycket snabbt i vårt NPD-arbete.

Råvaruanskaffning
Vi hämtar vårt råmaterial så nära bonden eller tillverkaren som möjligt. Bakom kulisserna allokerar New Nordic många resurser för att göra detta internt. I den naturliga handeln finns det en enorm mängd mellanhänder som handlar med råvaror. Vi försöker köpa direkt från jordbrukare, utvinnare och tillverkare. Under de senaste två årtiondena har vi byggt upp en relation med ett stort antal leverantörer. De förstår våra kvalitetskrav och vi förstår de kritiska riskfaktorerna i deras jordbruks- och produktionsprocesser. Det är en verklig fördel. Vår relation gör oss också medvetna om nya kvaliteter och råvaruvarianter och förbättringar

som håller på att utvecklas. Vi tar hänsyn till detta i vår nya produktutvecklingsprocess i ett tidigt skede. Vissa råvaror är särskilt utvecklade och tillverkade endast för New Nordic och vid speciella tillfällen arrangerar vi odlingen eller växtinsamlingen före säsongen för att säkerställa en stadig tillgång.

Tillverkning
New Nordic fokuserar på innovation och marknadsföring. New Nordic har ett långsiktigt samarbete med flera tredjepartsleverantörer. För nyckelprodukter har New Nordic en policy att ha minst två tillverkare för att säkra en stabil tillgång. För att säkerställa en konsekvent standardiserad kvalitet hämtar vi alla viktiga råvaror från hela världen och vi samordnar ett framgångsrikt kvalitetstestprogram för råvaror som används av våra tillverkare. Idag sker nästan all tillverkning i Skandinavien. Detta förändras något eftersom vi letar världen över efter ny teknik och tillverkning av nya doseringsformer. Vi har gjort konkreta undersökningar och analyser av för- och nackdelar med att etablera vår egen tillverkning i Skandinavien. Hittills har vi dragit slutsatsen att tilldelning av resurser och fokus på fortsatt innovation och marknadsföring är mer gynnsamt för företaget. Vi kommer dock att hålla ett öga på den fortsatta utvecklingen och regelbundet utvärdera situationen.

Lagstadgade frågor
Innan du faktiskt försöker arbeta inom kosttillskott är det svårt att förstå hur komplex regelsituationen är. Särskilt när du arbetar internationellt och särskilt när du har att göra med örter. Det är en juridisk utmaning som vi gör vårt bästa för att bemästra till perfektion. Vår interna avdelning för kvalitet och reglering samordnar uppgifterna hos vår nationella konsult för reglering och kvalitetslaboratorier som vi arbetar med i alla länder som vi är verksamma i.

I grund och botten arbetar vi under tre stora grupper av olika jurisdiktionsprinciper: EU med tillsyn av livsmedelsmyndigheter, USA med FDA-övervakning och Kina med tillsyn av livsmedels- och hälsovårdsmyndigheter. Däremellan finns det många variationer. Till exempel i Kanada där tillskott måste registreras och godkännas under Health Canada före marknadsföring. Även i EU där de europeiska livsmedelsmyndigheterna arbetar för harmonisering har varje enskilt land fortfarande sina särskilda regler och riktlinjer som vi måste följa. En god förståelse av de olika nationella reglerna och bestämmelserna och de lokala myndigheternas förvaltning av reglerna plus dess ständigt föränderliga situation kan verkligen vara en konkurrensfördel inom tillskottsindustrin.

I EU kräver EU:s direktiv om kosttillskott från 2002 att tillskotten ska visa sig vara säkra, både i doseringar och i renhet. Endast de tillskott som har visat sig vara säkra får säljas utan recept.

Som livsmedel kan kosttillskott inte märkas med narkotikavarningar utan kan innehålla hälsomärkningar och näringsmärkningar. År 2012 antogs det europeiska direktivet om hälsomärkningar (EG) 1924/2006, som för närvarande har en betydande inverkan på marknaden. I juni 2013 offentliggjorde Europeiska kommissionen en positiv lista över tillåtna generiska hälsomärkningar, som i stort sett gör alla märkningar som inte finns med på denna lista olagliga om inte en tillverkare har fått tillstånd att använda en produktspecifik, patentskyddad hälsomärkning.

I USA definieras ett kosttillskott enligt lagen om kosttillskott (Health and Education Act) från 1994[9] (DSHEA) som en produkt som är avsedd att komplettera kosten. Om ett kosttillskott gör anspråk på att bota, lindra eller behandla en sjukdom, ska det betraktas som ett nytt läkemedel som inte godkänts och som strider mot tillämpliga bestämmelser och stadgar.

Som FDA anger, som svar på denna fråga, tillåts företag som marknadsför kosttillskott

att göra strukturanspråk/funktionsanspråk om ett givet tillskott i marknadsföringsmaterialet. Detta är allmänna påståenden om att produkten kan stödja organets struktur eller funktion. FDA måste informeras om dessa påståenden inom 30 dagar efter deras första användning, och det finns ett krav på att dessa påståenden ska styrkas.

I Kanada omfattas alla naturliga hälsoprodukter (NHP) av förordningarna om naturliga hälsoprodukter och måste ha en produktlicens innan de kan säljas. För att få ett tillstånd måste sökanden uppge detaljerad information om produkten till Health Canada, inklusive: Läkemedel, källa, dos, potens, icke-medicinska ingredienser och rekommenderad användning.

När Health Canada har bedömt en produkt och beslutat att den är säker, effektiv och av hög kvalitet utfärdas en produktlicens tillsammans med ett åttasiffrigt naturligt produktnummer (NPN).

Australien liknar Kanada, här måste vi ansöka om att bli listade som terapeutiska varor från Therapeutic Goods Administration (TGA), som är en division inom Australian Department of Health.
För vår Beauty In & Out kommer vi också att verka under kosmetiska lagar. I USA regleras kosmetikaindustrin av amerikanska Food and Drug Administration (FDA), som har en bred tillsynsmyndighet enligt Food, Drug and Cosmetic Act. Enligt EU-kommissionen är förordning (EG) nr 1223/2009 EU:s viktigaste lagstiftning för slutprodukter från små och medelstora företag i EU. EU:s regelverk för kemikalier och kosmetika är bindande för alla medlemsstaters förordningar och tillämpas på nationell nivå. Varje land i EU har en behörig myndighet som ansvarar för att upprätthålla efterlevnaden.
För marknadsföringen av våra produkter
har vi åtagit oss att införliva International Chamber of Commerce Consolidated Code of Advertising and Marketing Communation Practice och Cosmetics Europe Charter och vägledande principer om ansvarsfull reklam- och marknadsföringskommunikation som viktiga globala aktörer inom kosmetikaindustrin ansluter sig till.

Erkännandets kraft
Vi måste informera världen om våra fina produkter och hur de är lösningen på individuella behov. Hälso- och skönhetsfrågor är allvarliga frågor för våra konsumenter. Vi tar detta på allvar och vår marknadsföringseffektivitet är avgörande för vår affärsmodell. Vi vill behålla marknadsföringskunnandet internt. Därför har vi byggt upp en effektiv kreativ marknadsförings- och reklamavdelning som kan behärska alla relevanta marknadsföringsområden. Vi hanterar också alla medieinköp internt. Därmed sparar vi mellanhänderna och bygger upp ett kunnande med en unik fingertoppskänsla när det gäller effektiv mediehantering. Vår marknadsföring omfattar alla aspekter av modern marknadsföring och varumärkesbyggande. Vårt globala fokus på ett enda varumärke hjälper oss att hålla oss på banan.