en sv

Utvalda finansiella data

(kSEK) 2022 2021 2020 2019 2018
Aktien
Antal aktier vid periodens slut* 6.195.200 6.195.200 6.195.200 6.195.200 6.195.200
Egna aktier vid periodens slut* 0 0 0 0 0
Marknadspris 31 december, SEK 88,4 56.80 81 68
Resultat per aktie, SEK* -0,46 3,44 2.87 4.53 4.28
Eget kapital per aktie* 18.17 19,42 16.92 16.45 12.95
Utdelning per aktie, SEK* 1,25* 1.5 1.75 1.50
*For approval at Annual General Meeting
Verksamhetens storlek
Antal anställda vid periodens slut 69 72 60 55 51
Börsvärde 31 december 547.665 351.887 501.811 521.274
Verksamheten
Nettoomsättning 487.501 514.845 450.064 452.613 393.708
EBITDA -3.104 29.482 25.669 36.865 34.891
Rörelseresultat -4.748 28.547 24.916 36.305 34.223
Resultat efter finansiella poster -5.166 27.956 23.293 36.068 34.119
Årets resultat -2.823 21.303 17.765 28.074 26.523
Marginaler
Bruttomarginal, % 65.3 68.0 68.7 69.7 70.5
EBITDA margin, % -0.6 5.7 5.7 8.1 8.9
Rörelsesmarginal, % -1.0 5.5 5.5 8.0 8.7
Vinstmarginal efter skatt, % -1.1 5.4 5.2 8.0 6.7
Growth
Nettoomsättningstillväxt, % -5.3 14.4 0 15.0 14.2
Tillväxt i resultat per aktie, % 19.9 -36.7 5.8 30.5
Data från balansräkningen
Balansomslutning 251.673 238.351 191.491 197.187 162.647
Eget kapital 112.572 120.316 104.808 101.917 80.213
Aktiekapital 6.195 6.195 6.195 6.195 6.195
Effektivitet
Avkastning på sysselsatt kapital, % -4.1 19.6 22.8 31.9 40.7
Avkastning på eget kapital, % -2-5 17.7 17 27.5 33.1
Omsättning per medarbetare 7.065 7.801 7.827 8.540 8.467
Bruttoresultat per medarbetare 4.616 5.304 5.375 5.954 5.968
Resultat per medarbetare -75 424 405 510 520
Finansiell ställning
Skuldsättningsgrad, ggr 1.24 0,98 0.83 0.93 1.03
Räntetäckningsgrad, ggr -4.4 48,1 43.4 93.6 100.7
Soliditet, % 44.7 50,5 54.7 51.7 49.3
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15.450 -7.870 19.680 -667 17.852
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16.589 12.071 -18.393 -1.249 -11.973
Investeringar -2.619 -2.971 1.882 1.684 880
* Det finns inga utspädningseffekter


Bruttomargina
l: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader.

Utvalda finansiella data

* För bättre bild – använd computeren

Aktien (kSEK)

Antal aktier vid periodens slut*
2022: 6.195.200
2021: 6.195.200
2020: 6.195.200
2019: 6.195.200
2018: 6.195.200
Egna aktier vid periodens slut*
2022: 0
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
Marknadspris 31 december, SEK
2022: 
2021: 88,4
2020: 56,80
2019: 81
2018: 68
Resultat per aktie, SEK*
2022: -0,46
2021: 3,44
2020: 2,87
2019: 4.53
2018: 4.28
Eget kapital per aktie*
2022: 18,17
2021: 19,42
2020: 16,92
2019: 16.45
2018: 12.95
Utdelning per aktie, SEK*
2022:
2021: 1,25*
2020: 1,50
2019: 1.75
2018: 1.50

Verksamhetens storlek

Antal anställda vid periodens slut
2022: 69
2021: 72
2020: 60
2019: 55
2018: 51
Börsvärde 31 december
2022: 
2021: 547.665
2020: 351,887
2019: 501.811
2018: 521.274

Verksamheten

Nettoomsättning
2022: 487.501
2021: 514.845
2020: 450.064
2019: 452.613
2018: 393.708
EBITDA
2022: -3.104
2021: 29.482
2020: 25.669
2019: 36.865
2018: 34.891
Rörelseresultat
2022: -4.748
2021: 28.547
2020: 24.916
2019: 36.305
2018: 34.223
Resultat efter finansiella poster
2022: -5.166
2021: 27.956
2020: 23.293
2019: 36.068
2018: 34.119
Årets resultat
2022: -2.823
2021: 21.303
2020: 17.765
2019: 28.074
2018: 26.523

Marginaler

Bruttomarginal, %
2022: 65.3
2021: 68.0
2020: 68.7
2019: 69,7
2018: 70,5
EBITDA %
2022: -0.6
2021: 5.7
2020: 5.7
2019: 8,1
2018: 8,9
Rörelsesmarginal, %
2022: -1.0
2021: 5.5
2020: 5.5
2019: 8,0
2018: 8,7
Vinstmarginal efter skatt, %
2022: -1.1
2021: 5.4
2020: 5.2
2019: 8,0
2018: 6,7

Tillväxt

Nettoomsättningstillväxt, %
2022: -5.3
2021: 14.4
2020: 0
2019: 15,0
2018: 14,2
Tillväxt i resultat per aktie, %
2022:
2021: 19.9
2020: -36.7
2019: 5,8
2018: 30,5

Data från balansräkningen

Balansomslutning
2022: 251.673
2021: 238.351
2020: 191.491
2019: 197.187
2018: 162.647
Eget kapital
2022: 112.572
2021: 120.316
2020: 104.808
2019: 101.917
2018: 80.213
Aktiekapital
2022: 6.195
2021: 6.195
2020: 6.195
2019: 6.195
2018: 6.195

Effektivitet

Avkastning på sysselsatt kapital, %
2022: -4.1
2021: 19.6
2020: 22.8
2019: 31,9
2018: 40,7
Avkastning på eget kapital, %
2022: -2-5
2021: 17,7
2020: 17
2019: 27,5
2018: 33,1
Omsättning per medarbetare
2022: 7.065
2021: 7.801
2020: 7.827
2019: 8.540
2018: 8.467
Bruttoresultat per medarbetare
2022: 4.616
2021: 5.304
2020: 5.375
2019: 5.954
2018: 5.968
Resultat per medarbetare
2022: -75
2021: 424
2020: 405
2019: 510
2018: 520

Finansiell ställning

Skuldsättningsgrad, ggr
2022: 1.24
2021: 0,98
2020: 0.83
2019: 0,93
2018: 1.03
Räntetäckningsgrad, ggr
2022: -4.4
2021: 48,1
2020: 43.4
2019: 93.6
2018: 100.7
Soliditet, %
2022: 44.7
2021: 50,5
2020: 54.7
2019: 51.7
2018: 49.3

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten
2022: -15.450
2021: -7.870
2020: 19.680
2019: -667
2018: 17.852
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
2022: 16.589
2021: 12.071
2020: -18.393
2019: -1.249
2018: -11.973
Investeringar
2022: -2.619
2021: -2.971
2020: 1.882
2019: 1.684
2018: 880

* Bruttomarginal: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader.