en sv

Utvalda finansiella data

 

(kSEK) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Aktien
Antal aktier vid periodens slut* 6.195.200 6 195 200 6 195 200 6 195 200 6 195 200 6 195 200 6195 200
Egna aktier vid periodens slut* 0 0 0 0 0 0 0
Marknadspris 31 december, SEK 88,4 56,80 81 68 40,00 27,5 23,90
Resultat per aktie, SEK* 3,44 2,87 4,53 4,28 3,28 1,55 1,83
Eget kapital per aktie* 19,42 16,92 16.45 12,95 9,80 6,94 5,77
Utdelning per aktie, SEK* 1,25* 1,5 1,75 1,50 1,15 NA 0,25
*For approval at Annual General Meeting
Verksamhetens storlek
Antal anställda vid periodens slut 72 60 55 51 41 42 44
Börsvärde 31 december 547 665 351 887 501 811 421 274 247 808 170 362 148 065
Verksamheten
Nettoomsättning 514.665 450.064 452.613 393.708 344.739 305.842 298.485
EBITDA 29 482 25 669 36 865 34 891 28 455 14 096 18 592
Rörelseresultat 28 547 24 916 36 305 34 223 27 654 13 007 15 718
Resultat efter finansiella poster 27 956 23 293 36 068 34 119 27 115 12 523 14 240
Årets resultat 21 303 17 765 28 074 26 523 20 297 9 574 11 330
Marginaler
Bruttomarginal, % 68,0 68,7 69,7 70,5 67,4 65,3 65,9
EBITDA, % 5,7 5,7 8,1 8,9 8,3 4,6 6,2
Rörelsesmarginal, % 5,5 5,5 8,0 8,7 8,0 4,3 5,3
Vinstmarginal efter skatt, % 5,4 5,2 8,0 6,7 7,9 4,1 4,8
Tillväxt
Nettoomsättningstillväxt, % 14,4 0 15,0 14,2 12,7 2,5 9,8
Tillväxt i resultat per aktie, % 19,9 -36,7 5,8 30,5 111,6 -15,3 -8,5
Data från balansräkningen
Balansomslutning 238 351 191 491 197 187 162 647 138 818 127 592 125 235
Eget kapital 120 316 104 808 101 917 80 213 60 810 42 979 35 772
Aktiekapital 6 195 6 195 6 195 6 195 6 195 6 195 6 195
Effektivitet
Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,6 22,8 31,9 40,7 39,8 17,7 28,9
Avkastning på eget kapital, % 17,7 17 27.5 33,1 33,4 22,3 31,7
Omsättning per medarbetare 7 801 7 827 8 540 8 467 8 307 7 113 7 280
Bruttoresultat per medarbetare 5 304 5 375 5 954 5 968 5 597 4 641 4 798
Resultat per medarbetare 424 296 510 520 653 291 347
Finansiell ställning
Skuldsättningsgrad, ggr 0,98 0,83 0,93 1,03 1,28 1,97 2,50
Räntetäckningsgrad, ggr 48,1 43,4 93,6 100,7 44,7 15,8 13,7
Soliditet, % 50,5 54,7 51,7 49,3 43,8 33,7 28,6
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 870 19 680 -667 17 852 4 691 1 624 -2 560
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 071 -18 393 -1 249 -11 973 2 433 1 799 1 555
Investeringar 2 971 1 882 1 684 880 202 597 792
* Det finns inga utspädningseffekter


Bruttomargina
l: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Utvalda finansiella data

* För bättre bild – använd computeren

Aktien (kSEK)

Antal aktier vid periodens slut*

2019: 6.195.200
2018: 6.195.200
2017: 6.195.200
2016: 6.195.200
2015: 6.195.200

Egna aktier vid periodens slut*

2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0

Marknadspris 31 december, SEK

2019: 81
2018: 68
2017: 40
2016: 27,5
2015: 23,90

Resultat per aktie, SEK*

2019: 4.53
2018: 4.28
2017: 3.28
2016: 1.55
2015: 1.83

Eget kapital per aktie*

2019: 16.45
2018: 12.95
2017: 9.80
2016: 6.94
2015: 5.77

Utdelning per aktie, SEK*

2019: 1.75
2018: 1.50
2017: 1.15
2016: NA
2015: 0,25

Verksamhetens storlek

Antal anställda vid periodens slut

2019: 55
2018: 51
2017: 42
2016: 43
2015: 41

Börsvärde 31 december

2019: 501.811
2018: 521.274
2017: 247.808
2016: 170.362
2015: 148.065

Verksamheten

Nettoomsättning

2019: 452.613
2018: 393.708
2017: 344.739
2016: 305.842
2015: 298.485

EBITDA

2019: 36.865
2018: 34.891
2017: 28.455
2016: 14.096
2015: 18.592

Rörelseresultat

2019: 36.305
2018: 34.223
2017: 27.654
2016: 13.007
2015: 15.718

Resultat efter finansiella poster

2019: 36.068
2018: 34.119
2017: 27.115
2016: 12.523
2015: 14.240

Årets resultat

2019: 28.074
2018: 26.523
2017: 20.297
2016: 9.574
2015: 11.330

Marginaler

Bruttomarginal, %

2019: 69,7
2018: 70,5
2017: 67,4
2016: 65,3
2015: 65,9

EBITDA %

2019: 8,1
2018: 8,9
2017: 8,3
2016: 4,6
2015: 6,2

Rörelsesmarginal, %

2019: 8,0
2018: 8,7
2017: 8,0
2016: 4,3
2015: 5,3

Vinstmarginal efter skatt, %

2019: 8,0
2018: 6,7
2017: 7,9
2016: 4,1
2015: 4,8

Tillväxt

Nettoomsättningstillväxt, %

2019: 15,0
2018: 14,2
2017: 12,7
2016: 2,5
2015: 9,8

Tillväxt i resultat per aktie, %

2019: 5,8
2018: 30,5
2017: 111,6
2016: -15,3
2015: -8,5

Data från balansräkningen

Balansomslutning

2019: 197.187
2018: 162.647
2017: 138.818
2016: 127.592
2015: 125.235

Eget kapital

2019: 101.917
2018: 80.213
2017: 60.810
2016: 42.979
2015: 35.772

Aktiekapital

2019: 86.195
2018: 6.195
2017: 6.195
2016: 6.195
2015: 6.195

Effektivitet

Avkastning på sysselsatt kapital, %

2019: 31,9
2018: 40,7
2017: 39,8
2016: 17,7
2015: 28,9

Avkastning på eget kapital, %

2019: 27,5
2018: 33,1
2017: 33,4
2016: 22,3
2015: 31,7

Omsättning per medarbetare

2019: 8.540
2018: 8.467
2017: 8.307
2016: 7.113
2015: 7.280

Bruttoresultat per medarbetare

2019: 5.954
2018: 5.968
2017: 5.597
2016: 4.641
2015: 4.798

Resultat per medarbetare

2019: 510
2018: 520
2017: 653
2016: 291
2015: 347

Finansiell ställning

Skuldsättningsgrad, ggr

2019: 0,93
2018: 1.03
2017: 1,28
2016: 1,97
2015: 2,50

Räntetäckningsgrad, ggr

2019: 93.6
2018: 100.7
2017: 44,7
2016: 15,8
2015: 13,7

Soliditet, %

2019: 51.7
2018: 49.3
2017: 43,8
2016: 33,7
2015: 28,6

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2019: -667
2018: 17.852
2017: 26.420
2016: -9.252
2015: -2.560

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2019: -1.249
2018: -11.973
2017: -24.162
2016: 9.077
2015: 1.555

Investeringar

2019: 1.684
2018: 880
2017: 202
2016: 597
2015: 792

* Bruttomarginal: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader.