en sv

ERSÄTTNING 2019

Bolagsstämman den 25 april 2019 beslutade om ersättning till styrelsen. Det beslutades att den totala ersättningen till styrelsen skall uppgå till 240 000 kronor att fördelas med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och 120 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter.

Styrelsen anser att det är av yttersta vikt att ledande befattningshavare får konkurrenskraftig ersättning på marknadsnivå, både vad gäller fast och rörlig ersättning, på grundval av ansvar och prestation. Styrelsens förslag till ersättning ligger i bolagets och aktieägarnas intresse ur ett tillväxtperspektiv, eftersom det bidrar till att motivera och behålla begåvade och engagerade ledande befattningshavare.

Utöver VD:n omfattar styrelsens förslag till nya riktlinjer för ledande befattningshavare medlemmar av ledningsgruppen och personer som ansvarar för andra koncernfunktioner. Sammantaget uppgår detta till nästan 20 personer. Riktlinjerna bygger på branschjämförelser.

Ledande befattningshavare ska kompenseras enligt vad företaget anser vara konkurrenskraftiga marknadsersättningar. De kriterier som används för att fastställa ersättningsnivåer skall delvis baseras på betydelsen av de utförda uppgifterna och delvis på den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Med tiden skall den största delen av den totala ersättningen bestå av en fast lön. Ersättningsformerna ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa en god finansiell och hållbar utveckling av New Nordic-koncernen.

Den totala årliga ersättningen kan bestå av följande komponenter:
– fast grundlön
– kortsiktig rörlig ersättning
– pensionsförmåner
– övriga förmåner

Fast grundlön
Ledande befattningshavare ska ha en fast grundlön som ligger på marknadsnivå baserad på varje befattnings betydelse för bolaget som helhet. Grundlönen ska återspegla individens ansvar, kompetens och erfarenhet och kräver att individen arbetar på ett engagerat sätt på hög professionell nivå.

Rörlig ersättning
Det skall finnas ett tydligt samband mellan nivån på den rörliga ersättningen och New Nordic-koncernens finansiella och hållbara utveckling. Från tid till annan kan ledande befattningshavare och medlemmar i ledningsgruppen ha rätt till rörlig ersättning som är beroende av att målen uppfylls – vilket omfattar koncernövergripande eller nationella finansiella mål såsom viss vinst eller tillväxt i omsättning och vinst och i vissa fall hållbarhetsmål eller andra individuella mål inom den personens ansvarsområde. Målen syftar till att främja utvecklingen av New Nordic-koncernen både på kort och lång sikt.

På individuell nivå är det positionens betydelse och möjlighet att påverka den övergripande utvecklingen av koncernen eller landet som avgör nivån på den rörliga ersättningen. Den rörliga ersättningen är alltid relaterad till konkreta relevanta finansiella mål eller betydande mätbara händelser, inte ”mjuka” immateriella mål. VD:n beslutar om största möjliga utfall för varje befattning, men alltid inom ramen för dessa riktlinjer. Rörlig ersättning utgår inte om individen har meddelat att han/hon har avslutat sin anställning eller har förlängd frånvaro i samband med sjukdom, mammaledighet osv. på mer än 50 % av arbetsdagarna inom den rörliga ersättningen.

Den rörliga ersättningen kan bestå av följande:
Rörlig ersättning på kort sikt, vilket är en möjlighet till kontant betalning, förutsatt att de målkriterier som fastställts i förväg för koncernen eller det geografiska området har uppfyllts. Den kortsiktiga rörliga ersättningen får aldrig överstiga 50 % av den fasta grundlönen för varje enskild person under den period som målet mäts.

I ett fåtal fall kan ledande befattningshavare, efter VD:ns och styrelsens ordförandes gottfinnande, få engångsbetalningar på upp till 25 % av en fast grundlön på ett år. Diskretionära engångsbelopp kan också betalas till andra nyckelpersoner.

Pensions- och sjukvårdsförmåner
Alla anställda omfattas av en hälso- och pensionsplan efter 3–6 månaders anställning. New Nordic betalar 10 procent av grundlönen utan rörlig lön till ett lämpligt pensionssystem och den anställde betalar 5 procent av lönen till samma system. VD:n kan ha rätt till extra hälso- och pensionsförmåner.

Andra förmåner som biltraktamenten
New Nordic erbjuder inte automatiskt biltraktamenten. Biltraktamenten utvärderas alltid noggrant i enlighet med behoven. Vissa ledande befattningshavare, medlemmar i ledningsgruppen och anställda i vissa arbetsfunktioner får bilersättningar. New Nordic kan även erbjuda andra förmåner under vissa omständigheter.

Information om verkställande direktören
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år, men styrelsen kan förlänga denna tid med 3 år. Den totala hälso- och pensionskostnaden ska uppgå till högst 30 procent av VD:ns fasta grundlön. VD:n har rätt till 12 månaders varsel. Om bolaget säger upp VD:ns anställningsavtal kommer VD:n också att få avgångsvederlag om en extra årslön.

Ersättningskommittén fastställer verkställande direktörens totala ersättning. Verkställande direktören ingår inte i den långsiktiga rörliga ersättningen, dvs. det som tidigare kallades kompletterande riktlinjer.

Övriga
Uppsägningstiden för ledande befattningshavare varierar från 3 till 6 månader beroende på tjänsteålder.

Styrelsen kan avvika från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enskilda fall där det finns särskilda skäl för detta.

Om en styrelseledamot utför arbete för bolaget utöver sitt styrelsearbete, får en särskild avgift betalas för detta. Detta gäller även om arbetet utförs av ett företag som helt eller delvis ägs av styrelseledamoten.